ID3-124 Aktivitetslære

Kode
ID3-124

Norsk namn
Aktivitetslære

Engelsk namn
Practical themes

Undervisningsspråk
Norsk

Studiepoeng
15,00

Fagleg overlapp
100% overlapp med ID3-104

Kategori
obligatorisk emne i 1. år bachelor idrettSemester
haust og vår

Innhald/oppbygging

Dei praktiske timane blir lagt opp som konsentrerte emnekurs. I desse kursa vil det metodiske stå sentralt saman med utvikling av eigenferdigheit. Det blir undervist i følgjande emne: fotball, volleyball, basketball, basistrening, symjing med livberging og lokalbaserte aktivitetar

Undervisnings- og læringsformer

I timane vil det metodiske grunnlaget vere sentralt, saman med kunnskap, eigendugleik og mestring av sentrale rørslemønster.

Kompetanse/læringsutbyte

Etter avslutta emne skal studenten:

  • kunne delta i aktivitetane og kunne syne sentrale ferdigheiter i desse
  • kunne forklare og bruke sentrale reglar og fagterminologi i aktivitetane
  • kunne forklare, observere, analysere og vurdere tekniske, taktiske og didaktiske element i aktivitetane
  • kunne utøve og arbeide sjølvstendig med aktivitetane
  • kunne vise kunnskap og ferdigheit i høve planlegging, organisering, tilrettelegging og rettleiing på ulike dugleiksnivå
Arbeidskrav
  •  Obligatorisk deltaking i undervisninga. Faglærar kan gi fritak frå fysisk aktiv deltaking ved særlege omstende t.d. skade, etter søknad med legeattest.
  •  Obligatorisk deltaking som objekt i gjennomføring av eksamen ID3-124 002
  •  Praktisk prøve i livberging i vatn/HLR
  •  Innleveringsoppgåver i emnet og pålagde instruksjonsoppgåver
Sluttvurdering

ID3-124-SV-SK: Aktivitetslære: Individuell skriftleg eksamen. Tid: 3 timar.
Vekting: 40%

ID3-124-SV-PE: Aktivitetslære: Individuell praktisk – metodisk 
Vekting: 60%

Kvar eksamen blir vurdert med karakteren A-F. Dei to karakterane blir slått saman til ein karakter. Begge eksamenane må vera bestått. Dersom strykkarakter (F) på ein av eksamenane, treng berre den eine takast opp att.

Pensum

1.Enoksen Eyestein (2007): ”Aktivitetslære” Gyldendal Undervisning ISBN:978-82-7634-704-3

 2. Kompendier utdelt på studiestedet i mot depositum.

Pensum sist oppdatert av
Studieleiar

Pensum sist oppdatert dato
03.08.2011

Godkjent av
Dekan ALI

Godkjent dato
vår 2008

Sist revidert av
Dekan ALI

Sist revidert dato
30.05.2011