VPL5-103 Profesjonelt miljøarbeid

Kode
VPL5-103

Norsk namn
Profesjonelt miljøarbeid

Engelsk namn
Social education

Undervisningsspråk
Norsk

Studiepoeng
30,00

Fagleg overlapp
58 % felles med BSV5-101 Barns utvikling i teori og praksis. Av denne er 45 % felles med SOS5-101 Individuelt sosialt arbeid


Kategori
Obligatorisk emne av bachelor i vernepleie

Semester
Vårsemester 1.år

Forkunnskapar

VPL5-100 Innføring i vernepleiefaget må vere bestått. I tillegg må studenten ha opparbeidd eksamensrett i BSV5-100 Velferdssamfunnet.

Innhald/oppbygging

Emnet består av faga psykologi, pedagogikk, etikk, samfunnsvitenskapelig metode, kommunikasjon,samhandling og relasjonskompetanse, profesjonelt miljøarbeid og habilitering. Det vert sett fokus på utvikling i eit livsløpsperspektiv, med vekt på habilitering for menneske med funksjonshemmingar. I emnet blir det fokusert både på generelle teoriar om utvikling og møtet med barn og vaksne i ulike livssituasjonar. Studentane arbeider både med spørsmål knytt til forsking og praktiske problemstillingar innan dei ulike faga i emnet. Studentane skal etter gjennomført emne ha kunnskapar som gjer det mogeleg for dei å reflektere over menneske si utvikling og læring sett i lys av psykologi, pedagogikk, etikk, habilitering og profesjonelt miljøarbeid. Kunnskapen skal kunne nyttast i praktisk samhandling med menneske med utviklingshemming eller som har andre funksjonsvanskar. Ved å kople samane dei ulike teorietiske tilnærmingane med praktiske problemstillingar opparbeider studenten handlingskompetanse i profesjonelt miljøarbeid.

Undervisnings- og læringsformer

Seminar og førelesingar, munnleg og skriftleg framstilling individuelt og i grupper, plenumsdiskusjonar, trening i deltakande og ikkje deltakande observasjon, trening i sosialt samspel og individuelt studium.

Kompetanse/læringsutbyte

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten:

 • kunne beskrive sentrale kjenneteikn og kunne samanlikne hovudperspektiva innan psykologi.
 • kunne gi døme på praktisk bruk og vere i stand til å analysere utvalde psykologiske fenomen med utgangspunkt i kunnskap om perspektiva i faget.
 • kunne beskrive alderstypiske utviklingstema i eit livsløpsperspektiv og kunne gjengi innhaldet og kritikken av sentrale utviklingspsykologiske teoriar.
 • ha kunnskap om ulike former for læring, mellom anna kunnskapstileigning, meistring av praktisk dugleik, meiningsdanning, tileigning av haldningar og verdiar.
 • kunne identifisere etiske problemsituasjonar, kjenne hovudtrekka i dei etiske teoriane som er aktuelle for sosialfagleg yrkesetikk, vere fortruleg med minst ein analysemodell og kunne nytte denne i analyse av/refleksjon over etiske problemsituasjonar
 • ha kjennskap til dei mest vanlege framgangsmåtane innan samfunnsfagleg forsking slik at studenten kan forstå, vurdere og anvende forskingsresultat.
 • ha kunnskap om kva som påverkar livskvalitet og følgjer ved alvorlege funksjonshemmingar
 • ha kunnskap om aktuelle observasjonsmetodar, kunne vurdera og ta stilling til tenestemottakarar sitt ferdigheitsnivå og nettverk.
 • ha teoretisk kunnskap om kommunikasjon med utviklingshemma
 • ha kunnskap om sosialt nettverksarbeid
 • ha kunnskap om motorisk utvikling
Ekskursjonar

Nei

Studieopphald i utlandet

Nei

Arbeidskrav
 • Minimum 80 % deltaking i seminarundervisning. Undervisningsplanen angir kva som er seminarundervisning.

Alle arbeidskrav må vere godkjent for å kunne framstille seg til eksamen.

Sluttvurdering

VPL5-103 001 Skuleeksamen 6 timer. Bokstavkarakterer. 50 %

VPL5-103 002 Mappeeksamen. Bokstavkarakterar. 50 %. Arbeidsmappa inneheld fire oppgåver og eksamensmappa inneheld to oppåver, der studenten vel den eine oppgåva og Høgskulen den andre. Studenten har rett på ei skrifleg tilbakemelding undervegs i arbeidet med kvar av mappeoppgåvene.

Ved ny mappevurdering på grunn av stryk skal omarbeidd tekst leverast inn.

Ved forbetring av karakter skal ny oppgåve løysast.

Pensum

Pensum kan bli revidert før oppstart av emnet

Psykologi

Bjerke, T. og Svebak, S. (2001) Psykologi for høgskolen.Oslo, Gyldendal Norsk Forlag. Kapittel 4 og 8 ( 61 sider)

Bunkholdt, V. (2000) Utviklingspsykologi.Oslo, Universitetsforlaget Kap. 1 -21 (270 sider)

Kompendium
Gulbransen, L.M. Kulturpsykologiske tilnærminger til barns utvikling. I Gulbrandsen L.M. (red.) (2006) Oppvekst og psykologisk utvikling. Oslo, Universitetsforlaget. Kap. 9 (25 sider)

Hundeide, K. Diskurser, redskaper og kontrakter i barns utvikling. I Gulbrandsen L.M. (red.) (2006) Oppvekst og psykologisk utvikling. Oslo, Universitetsforlaget. Kap. 10 (20 sider)

Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode:

Johannesen, A, Tufte, P.A.og Christoffersen, Line (2006). Introduksjon til samfunnsvitenskapeleg metode. Oslo : Abstrakt forlag. (Hele boka unntatt kap. 8)

Kompendium i samfunnsvitenskapleg metode:

Grinde, T.V. :Nordisk barnevern: variasjon i normer, holdninger og praksis i Tidsskrift for Norsk psykologforening, nr 11, 2006 (s 140 - 149)

Brask, D.O.: Ambisjonsnivå og gruppefungering. I Tidsskrift for norsk psykologforening nr 11, 2007 (S 1350-1357)

Pedagogikk

Sollesnes, T. (2008): Introduksjon, Relasjon,Kommunikasjon. I Problematferd i et relasjonelt perspektiv (17 sider)

Kompendium i pedagogikk:

Lillemyr, O.F og Søbstad. F(1993) Didaktisk tenkning i Didaktisk tenkning i barnehagen (16 sider)

Myhre, R (1992) Grunnlinjer i pedagogikkens historie 

a)Grunnlinjer i pedagogikkens historie ( 9 sider)

b)Reformpedagogiske forutsetninger og egenart ( 8 sider)

c)Den reformpedagogiske bevegelse og pedagogiske retninger i vår tid ( 4 sider)

Noddings, Nel (1997) Pedagogisk filosofi før 1900-tallet i Pedagogisk filosofi ( 10 sider)

Noddings, Nel (1997) Etikk og moralsk oppdragelse i Pedagogisk filosofi( 12)

Askland/Satøen (2000) Å forstå utviklingspsykologi i Å høyre til : Utviklingspsykologiske perspektiv på barns oppvekst (12 sider )

van Manen, Max (2oo): : Det pedagogiske øyeblikk, i Pedagogisk takt (25 sider)

Schøn, D. A: Preparing Professionals for the Demands og Practice. I Educating the Reflective Praktioner (19 sider)

Dalland, O. (1999):Helse- og sosialarbeideren som pedagog. I Pedagogiske utfordringer for helse- og sosialarbeidere (12 sider).

Illeris, K. (2007): Forskjellige læringstyper. I Læring. (20 sider)

Fuglestad, O.L. (1997): Handlingsdimensjonen i pedagogisk praksis. I Pedagogiske prosessar. Empiri - teori - metode (16 sider)

Stenmo, C. (1998): Innledning, om kultur, læring, pedagogikk. I Pedagogisk filosofi (7 sider)

Skjervheim, H. (1996): Det instrumentalistiske mistaket. I Deltakar of tilskodar og andre essays (8sider)

Miljøarbeid

Linde,S og Norlund,I (2006) Innføring i profesjonelt miljøarbeid: systematikk, kvalitet og dokumentasjon.Oslo: Universitetsforlaget.

Askheim, O.P.(2003) Fra normalisering til empowerment. Gyldendal akademisk, Oslo. (s 70 - 224)

Larsen, F.K og Wigaard, E (red) (2009) Utviklingshemming og aldring, kap 2, Forlaget aldring og helse, Tønsberg (10 sider) (Vert utdelt av faglærar)

Eknes, J. Bakken, T.L., Løkke, J. A. Mæhle,I (2008) Utredning og diagnostisering kap 1-3 (58 sider) Universitetsforlaget, Oslo

Sosial- og helsedirektoratet Rapport IS-1456 (2007) Vi vil, vi vil, men får vi det til? Levekår, tjenestetilbud og rettssikkerhet for personer med utviklingshemning http://www.helsedirektoratet.no/sjelden/publikasjoner/vi_vil__vi_vil__men_f_r_vi_det_til__76141?dummy=null 
(Vert utdelt av faglærar)

Observasjon og ADL i miljøarbeid

Tuntland, H (2006) En innføring i ADL. Teori og intervensjon.Høyskoleforlaget, Kristiansand. S. 17-40, 43-62, 65-75, 77-94, 111-132, 135-157, 163-225 (174 sider) 

Løkken, G. og Søbstad, F.(2006) Observasjon og intervju i barnehagen.Universitetsforlaget, Oslo. Kap.3,5 og 6. (65 sider)

Motorisk utvikling

Sigmundsson Hermundur, Pedersen Arve Forland (2000) Motorisk utvikling - Nyere perspektiv på barns motorikk. Sebu Forlag, Oslo (90 sider) 

Psykisk helse

Skårderuf,F., Haugsgjerd, S., Stancke E. (2010) Psykiatriboken Gyldendal Akademisk. Del 1

Grøholt B., Sommerschild H., Garløw, I (2008) Lærebok i barnepsykiatri Universitetsforlaget. Kap 5,6,9 og 10 

Kommunikasjon og relasjonskompetanse

Røkenes, O.H. & Hanssen, P.H. (2006). Bære eller briste. Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. 2.utgave. (kap. 1, 2, 7,8) Bergen: Fagbokforlaget.  

Sosialt nettverk

Fyrand, L. (2005) Sosialt nettverk. Teori og praksis. Oslo. Universitetsforlaget. Kap 1,2 og 3 (103 sider)

Etikk

Aadland, Einar (1998): Etikk for helse- og sosialarbeidarar. Oslo: Samlaget. Del 1 og 2. (200 sider)

Pensum sist oppdatert av
Unni Aasen

Pensum sist oppdatert dato
06.05.10

Godkjent av
Studieutvalet

Godkjent dato
06.05.10

Sist revidert av
Unni Aasen

Sist revidert dato
07.06.10