Studiehandbok 09/10 / Emne / AVDELING FOR SAMFUNNSFAG / Vernepleie / VPL5-305 Samarbeid, kvalitetssikring og feltarbeid  

VPL5-305 Samarbeid, kvalitetssikring og feltarbeid

Kode
VPL5-305

Norsk namn
Samarbeid, kvalitetssikring og feltarbeid

Engelsk namn
Interaction, quality assurance and field work

Undervisningsspråk
Norsk

Studiepoeng
15,00

Kategori
Obligatorisk del av tredje året ved bachelorstudiet i vernepleie.

Forkunnskapar

Alle emne frå første og andre studieåret må vere greidd.

Innhald/oppbygging

Innhold i emnet er juss, kvalitet og kvalitetsutvikling av tenester, psykisk helsearbeid med personar med psykisk utviklingshemming, levekår, kulturmøte og kvalitativ metode og feltarbeid.

 

 

 

Psykisk helsevern

Undervisnings- og læringsformer

Seminar og førelesingar, gruppearbeid prosjektarbeid, trening i munnleg og skriftleg framstilling og individuelt studium.

Kompetanse/læringsutbyte

Etter gjennomført emne skal studenten:

  • ha kunnskap om samanhengen mellom samfunnsmessige strukturar/prosessar og livssituasjonen til brukarar
  • ha kunnskap om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av tenester
  • ha kunnskap om generelle forvaltningsmessige prinsipp og kjennskap til lovverk om tvang og makt innan tenesteyting
  • ha kunnskap om sosiale problem og levekår, med spesiell vekt på funksjonshemma sin situasjon
  • kunne samarbeide både med brukarar, familiar og faginstansar med sikte på å gi best mogeleg tilbod til brukaren basert på brukarmedverknad og brukarstyring
  • kunne tileigne seg forståing for det som er viktig i eiga personleg og fagleg utvikling, og kunne ta i bruk nye arbeidsmåtar på grunnlag av forsking.
  • kunne utarbeide skriftlege dokument.
  • ha kunnskap om organisering av miljø og bruk av metodar som førebyggjer bruk av tvang og makt i arbeid med personar med utfordrande åtferd
  • ha kunnskap om utfordringar knytt til psykisk utviklingshemming, psykiske lidingar og utfordrande åtferd.
  • kunne utarbeide skriftlege dokument.

 

Praksis

Ingen

Ekskursjonar

Ingen

Studieopphald i utlandet

Kan ta femte semester i utlandet.

Arbeidskrav

Minimum 80% deltaking i seminarundervisning.

Alle arbeidskrav må vere godkjent for å kunne framstille seg til eksamen.

Sluttvurdering

VPL5-305 Skuleeksamen 6 timar. Bokstavkarakter.

Pensum

Pensum kan bli revidert før oppstart av emnet.

 

Kvalitetsarbeid og kvalitetsutvikling

Leif E. Moland (1999) Suksess og nederlag i pleie- og omsorgstjenestene : kvalitet, effektivitet og miljø Fafo, Oslo (274 sider)

St.meld. nr. 25 (2005-2006) kapittel 1, 2 og 3 Mestring, muligheter og mening Framtidas omsorgsutfordringer (Kortversjon 20 sider) (Vert utdelt på skulen)(http://www.regjeringen.no/Upload/HOD/Vedlegg/Omsorgsmeldinga_kortversjon.pdf

Tina Luther Handegaard og Hege Gjertsen (2008) Kap 4A – en faglig revolusjon? Evaluering av sosialtjenestelovens kapittel 4A. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming (NF-rapport nr. 1/2008) (Samandrag 5 sider)(Vert utdelt på skulen) http://www.nordlandsforskning.no/files/Rapporter%202008/rapp_01_08.pdf

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (2003)(Vert utdelt på skulen) http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20030627-0792.html

RundskrivIS-10/2004 Lov om sosiale tjenester kapittel 4A Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming. (Vert utdelt på skulen)

Psykisk helsevern
Cullberg, J. (2000): Dynamisk psykiatri i teori og praksis.Oslo:Tano Aschehoug. Kap. 4,6,7,12,17,22,26,27,28,29,30 og 31.
Eknes,J.(red.)2000 Utviklingshemming og psykisk helse.Oslo : Universitetsforlaget. Side.204-223
Nordtug,B.2000 ” Psykologiske forståelsesperspektiv” I:.Aasen.P., Nordtug,B.Ertesvåg,S.og Leirvik,B. Atferdsproblemer. Innføring i pedagogisk analyse. Oslo: Cappelen Damm. Kap.10

Levekår

Halvorsen, K (2002) Sosiale problemer: En sosiologisk innføring. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1-6.

Sosialantropologi/kulturmøte

Hansen, I (2005). Helsearbeid i et flerkulturelt samfunn.Oslo: Gyldendal Akademiske. Side 15 - 180.

Metode

Fossaskaret, Erik Fuglestad, Otto Laurits og Aase, Tor Halfdan (red.) (1997): Metodisk feltarbeid. Produksjon og tolkning av kvalitative data. Oslo: Universitetsforlaget. Side 11-116, 143 - 188 og 237- 257 (170 s.).
Kvale, S.(1997): Det kvalitative forskningsintervju. Oslo: Ad Notam Gyldenal. Kap 3, 4 og 5 (45 s )

Jus

Rundskriv IS-10/2008 Lov om pasientrettigheter kapittel 4A. Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (55 sider) (Vert utdelt på skulen)

Ohnstad,B., (2009) Juss for helse- og sosialarbeidere. Bergen: Fagbokforlaget. Side 239 - 269

Vergemålsloven.(Vert utdelt på skulen)

Pensum sist oppdatert dato
25.06.09

Sist revidert av
Unni Aasen

Sist revidert dato
25.06.09