Studiekatalogen 2011 

Geologi og geofare

Bachelorstudium

Er du oppteken av klimaendring og naturkatastrofar? Med eit meir ekstremt klima aukar skred- og flaumaktiviteten. Det er, og vil bli eit stort behov for kompetanse knytt til skred, flaum og andre geofarar i framtida.

Dette lærer du
 • geologi gjennom heile jordhistoria
 • geologiske prosessar
 • om geofarar og relevansen i forhold til samfunnet
 • om geologiske ressursar som mineral, vatn og olje
 • å arbeide sjølvstendig og i samarbeid med andre
 • å formidle kunnskapar munnleg og skriftleg
Oppbygging av studiet
 • Studiet er delt inn i seks tematiske studiesemester på 30 studiepoeng kvar (sjå studiemodellen)
 • Delar av studiet vert tilbydd for internasjonale studentar og vert undervist på engelsk. Dette gir våre geologistudentar ein etterspurd tilleggskvalifikasjon
 • Det 5. semesteret kan du anten velje planfag, det internasjonale studiet From Mountain to Fjord (Geologi og Økologi), andre relevante emne ved HSF, eller studere i utlandet.
Internasjonale avtalar

USA, Nederland og Tyskland

Etterpå...
 • Du er kvalifisert til praktisk orienterte geofaglege yrke
 • Kan du søkje jobbar både i offentleg og privat sektor, til dømes innanfor miljø, kommunale etatar, samferdselsektoren, konsulentfirma og bergindustri
 • Kan du søkje jobb i oljesektoren
 • Kan du nytte bachelorgraden som plattform for vidare studium mot ei mastergrad ved andre høgskular og universitet
Visste du at...
 • mange av våre geologistudentar har fått jobb i oljesektoren?
 • du er ettertrakta som arbeidskraft i oljesektoren?
 • du får studere i eit internasjonalt studentmiljø, og vere i nær kontakt med geologien i området?

Les meir om studiet og fagmiljøet på avdelinga sine nettsider

Studiemodell
Tilbake
Studentane er i nær kontakt med geologien i området!

Studentane er i nær kontakt med geologien i området!


Studiestad: Sogndal
Studielengd
3 år
Studiepoeng
180
Kompetanse
Bachelor i geologi og geofare
Opptakskrav

Generell studiekompetanse i tillegg til matematikk R1 og eit anna realfag på VG3-nivå. (R-94: 2MX og eit anna realfag på VKII-nivå)

Studieplan

Kontaktperson
Studieleiar Helge Hustveit

Søknad til
Samordna opptak - SO

Søknadsfrist
15. april 2009

Studiekode SO
216 469Høgskulen i Sogn og Fjordane Postboks 133, 6851 SOGNDAL. Tlf 57 67 60 00 Fax 57 67 61 00 E-post post@hisf.no

Copyright © 2006 Høgskulen i Sogn og Fjordane