Migrasjonsrelaterte lærevanskar

Skriv ut Utskrift med emner
Norsk namn
Migrasjonsrelaterte lærevanskar

Engelsk namn
Migration-related learning disabilities

Undervisningsspråk
norsk

Studiepoeng
15

Organisering 2
På studiestaden (Sogndal, Førde, Sandane) / On Campus

Normert studietid
Eitt semester

Innleiing

Dette studiet er ein del av opptaksgrunnlaget for mastergradsstudiet i spesialpedagogikk

Målgruppe

Lærarar, førskolelærarar, faglærarar, barnevernspedagogar og søkarar med bachelorgrad som inneheld minimum 30 studiepoeng pedagogikk eller spesialpedagogikk

Opptakskrav

Allmennlærarutdanning, førskulelærarutdanning, barnevernspedagogutdanning, praktisk-pedagogisk-utdanning og faglærarutdanning eller tilsvarande.

Innhald / oppbygging

Migrasjonsrelaterte lærevanskar gir innføring i viktige spesialpedagogiske forskings- og praksisområde. Det tar for seg:

  • Individ, kultur og samfunn
  • Minoritetar og mangfald i skole, barnehage og samfunn
  • Morsmål og norsk som andrespråk
  • Tospråkleg lese- og skriveutvikling
  • Minoritetselevar med særskilde behov
  • Rammer og regelverk

Studiet har ikkje praksis

Det er ikkje obligatorisk frammøte

Det er vekesamlingar

Undervisnings- og læringsformer

Forelesingar og seminargrupper 

Læringsutbyte
  • Emnet skal gi studenten eit grunnlag for å utføre kartlegging, planlegging, undervisning / opplæring og evaluering av tiltak både på individ- , gruppe- og systemnivå
  • Studenten skal ha kunnskap og innsikt i korleis skole og barnehage kan legge til rette for læring og utvikling retta mot grupper med migrasjonsrelaterte lærevanskar.
Arbeidskrav

Det er ikkje arbeidskrav

Sluttvurdering

PE3-306

SK Individuell skriftleg eksamen
Tid: 6 timar

Pensum

Aasen, J. (2003): Flerkulturell pedagogikk - en innføring, Vallset: Oplandske Bokforlag. Kap. 2, 4, 5 og 7, 89 s.

Baca, L.M. & Cervantes, H.T. (eds.) (2004): The Bilingual Special Education Interface, New Jersey: MERIL an imprint of Prentice Hall. Kap. 1-3 og 5-14, 265 s.

Dahl, Ø. (2001): Møter mellom mennesker, Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. Kap. 1-4, 7, 112 s.

Engen, T.O. (2004): Inkludering og tilpasset opplæring. I: G.Høie & A.L.Kristoffersen: Inkluderende eller ekskluderende klasserom, Oslo: Skådalen kompetansesenter. s.107-136, 30 s.

Eriksen, T.H. & Sørheim, T.A. (2003): Kulturforskjeller i praksis, Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. Kap. 2, 3, 5, 7, 9, 10, 14 og 16, 111 s.

Larsen, R.J & Buss D.M.: PesonalityPsychology. Domains of Knowledge About Human Nature, 2008. Boston: McGrawe Hill. Kap. 17, 31 s.

Morken, Ivar: Migrasjonsrelaterte lærevansker, 2009. Fulltekst.

Raundalen, M. & Schultz, J-H.: Krisepedagogikk, 2006. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1,2,4,7 og 8. 112 s.

Schultz, J.-H., Hauge, A.-M. &Støre, H.: Ingen ut av rekka går. Tilpasset opplæring for Shaza og Kristian, 2006. Oslo: Universitetsforlaget, s. 19-109 og 154-178

Selj, E., Ryen, E. & Lindberg (red.) (2008): Med språklige minoriteter i klassen, Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. s. 13-46 og 87-106 (kap. 1 og 4),(kap. 1, 2, 4 og 5), 83s

Sveaas, N. & Hauff, E. (red) (1997): Flukt og fremtid, Oslo: Ad Notam Gyldendal. Kap. 1 og 4. Boka ligg digitalt på denne nettsida: http://www.nb.no/utlevering/nb/404d65a3baee28b8d611f518a7415261#&struct=DIV282

Wagner, K.H., Strømqvist,S & Uppstad, P.U.: Det flerspråklige mennesket, 2008. Bergen. Fagbokforlaget. Kap.1-5, 130s.

Godkjent av
Dekan ALI

Sist revidert dato
08.12.2010

Studieprogramkode (opptakskode)
216528