Studiehandbok 10/11 / Studium / AVDELING FOR LÆRARUTDANNING... / Vidareutdanningar / Kognisjon, nevrologi og sanserelaterte lærevanskar  

Kognisjon, nevrologi og sanserelaterte lærevanskar

Skriv ut Utskrift med emner
Norsk namn
Kognisjon, nevrologi og sanserelaterte lærevanskar

Engelsk namn
Cognition, neurology and sensory-related learning disabilities

Undervisningsspråk
norsk

Studiepoeng
15

Organisering 2
På studiestaden (Sogndal, Førde, Sandane) / On Campus

Normert studietid
Eit semester

Innleiing

Dette studiet er ein del av opptaksgrunnlaget for mastergradsstudiet i spesialpedagogikk.

Målgruppe

 Lærarar, førskolelærarar, faglærarar, barnevernspedagogar og søkarar med bachelorgrad som inneheld minimum 30 studiepoeng pedagogikk eller spesialpedagogikk

Opptakskrav

Allmennlærarutdanning, førskulelærarutdanning, barnevernspedagogutdanning, praktisk-pedagogisk-utdanning og faglærarutdanning eller tilsvarande.

Innhald / oppbygging

Kognisjon, nevrologi og sanserelaterte lærevanskar gir

innføring i viktige spesialpedagogiske forskings- og praksisområde. Det tar for seg:

  • Persepsjon, motorikk og læring
  • Lærevanskar og nevrologi
  • Kognitive lærevanskar
  • Utviklingshemming og læring
  • Hørselhemming og læring
  • Synshemming og læring
  • Metodikk og fagdidaktikk
  • Kartlegging, planlegging og opplæring

Studiet har ikkje praksis

Det er ikkje obligatorisk frammøte

Det er vekesamlingar

Undervisnings- og læringsformer

Forelesing og seminargrupper

Læringsutbyte

-  Emnet skal gi studenten eit grunnlag for å utføre kartlegging, planlegging, undervisning / opplæring og evaluering av tiltak både på individ- , gruppe- og systemnivå

-  Studenten skal ha kunnskap og innsikt i korleis skole og barnehage kan legge til rette for læring og utvikling rette mot  grupper med kognitive og sanserelaterte vanskar. opplæringsbehov.

Arbeidskrav

Det er ikkje arbeidskrav

Sluttvurdering

PE3-305

HE Individuell skriftleg 2 vekers heimeeksamen med gitt tema.

Pensum

Kognisjon, nevrologi, kognitive og sanserelaterte lærevansker

Bryhn, G. & Hetland, S. (2002). Hodeskader. I: B. Gjærum & B. Ellertsen: Hjerne og atferd, Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. 25 s.

Dalen, K. & Engelsen, B. (2002). Epilepsi. I: B. Gjærum & B. Ellertsen: Hjerne og atferd, Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. 15 s.

Dalin, R., Hasli, E., Killi, E.M., Kjorstad, M., Mølmen, E. & Nygård, B. (2008). Eleven med ervervet hjerneskade – en veileder. Gjøvik: Øverby kompetansesenter. 72 s.

Ellertsen, B. & Johnsen, I.B. (2002). Nevropsykologisk teori og empiri. I: B. Gjærum & B. Ellertsen: Hjerne og atferd, Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. 23 s.

Falkenberg,E.S. og Kvam,M.H.(2008).Hørselshemning og audiopedagogikk. I:E.Befring & R.Tangen(red.): Spesialpedagogikk, Oslo:Cappelen Akademiske Forlag. Kap.15, 22 s.

Gjærum, B. (2002). Nervesystemets anatomi og fysiologi. I: B. Gjærum og B. Ellertsen: Hjerne og atferd, Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. 42 s.

Gjærum, B. & Grøsvik, K. (2002). Psykisk utviklingshemming/mental retardasjon. I: B.Gjærum og B.Ellertsen: Hjerne og atferd, Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. 45 s.

Gjærum, B. og Ellertsen, B.(2002). Nevropsykologisk undersøkelse av barn og ungdom. I: B.Gjærum & B.Ellertsen: Hjerne og atferd, Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. 26 s.

Hulme, C. & Snowling, M.J. (2009). Developmental Disorders of Language Learning and Cognition. Chichester, WS.: Wiley-Blackwell. Kap. 8, (43 s. – Autism)

Larsen, T. og Wilhelmsen, G.B. (2008). Synsvansker-aspekter ved læring og utvikling.I:E.Befring & R.Tangen(red.) : Spesialpedagogikk, Oslo: Cappelen Akademiske Forlag. Kap.14, 17 s.

Martinsen, H., Nærland, T., Steindal, K. & Tetzchner, S.von. (red) (2006). Barn og ungdommer med Asperger- syndrom: Prinsipper for undervisning og tilrettelegging av skoletilbudet. Oslo: Gyldendal Akademisk. Utv. Kap, ca 170.

Martinsen, H. & Tetzchner, S.von. (red) (2007). Barn og ungdommer med Asperger- syndrom. Perspektiver på kognisjon, sosial kompetanse og tilpasning. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1-12, 268 s.

Rasmussen, M. & Tvedt, B. (2002). Celebral Parese. I: B.Gjærum & B.Ellertsen: Hjerne og atferd, Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. 25 s.

Rognhaug, B. og Gomnæs, U.T. (2008). Utviklingshemning-mangfold og lærehemning.I: E. Befring & R. Tangen(red.) : Spesialpedagogikk, Oslo:Cappelen Akademiske Forlag . Kap. 13, 23 s..

Skjeldal, O.H. & Gjærum, B.(2002). Den barnenevrologiske undersøkelsen. I: B.Gjærum & B.Ellertsen: Hjerne og atferd, Oslo:Gyldendal Norsk Forlag. 9 s.

Tetzchner, S.von & Martinsen, H. (2002). Alternativ og supplerende kommunikasjon, Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap 1 og 3-7, 165 s.

Urnes, A-G. & Eckhoff (red) (2009). Nonverbale lærevansker. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1-7,9-12 og 15, 136 s.

Godkjent av
Dekan ALI

Studieprogramkode (opptakskode)
216527