Studiehandbok 10/11 / Emne / AVDELING FOR ØKONOMI, LEIIN... / RE6-208 Forbrukaråtferd i reiselivet  

RE6-208 Forbrukaråtferd i reiselivet

Kode
RE6-208

Norsk namn
Forbrukaråtferd i reiselivet

Engelsk namn
Consumer behaviour in tourism

Undervisningsspråk
Norsk

Studiepoeng
10,00

Fagleg overlapp
Emnet overlappar ikkje med tidlegare emne.

Kategori
Obligatorisk emne for bachelor i reiselivsledelse og årsstudium i reiseliv.

Semester
Vår, 2. semester

Forkunnskapar

Ingen

Innhald/oppbygging

Emnet omhandlar følgjande tema:

 • Modellar for forbrukaråtferd og forbukaråtferdteori
 • Forbrukaren som individ (behov, personligheit og persepsjon)
 • Forbrukaråtferd i den individuelle marknaden vs. gruppemarknaden i reiselivet
 • Beslutningsprosessar og kjøpsåtferd – faktorar som påverker etterspurnaden i reiselivet
 • Motivasjon og persepsjon i reiselivsmarknaden
 • Interkulturell kommunikasjon og kulturforskjeller
 • Diffusjon og adopsjon av innovasjon
 • Tilbod og etterspørselsmønster i reiselivet
Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, gjesteførelesingar og øvingsoppgåver.

Kompetanse/læringsutbyte

Studentane skal:

 • forstå og kunne bruke teoriar og modellar for forbrukaråtferd, beslutningsprosessar og kjøpsåtferd i marknadsføringssamanheng
 • ha kjennskap til kulturforskjellar og utfordringar knytt til interkulturell kommunikasjon
 • ha kjennskap til særtrekk ved forbrukaråtferd i den individuelle marknaden vs. gruppemarknaden i reiselivet
 • ha kunnskap om kva faktorar som påverker etterspørselen i reiselivet, og om særtrekk ved tilbods- og etterspørselssida i reiselivet
Arbeidskrav

Det skal leverast inn 2 arbeidkrav til godkjenning av faglærar. Oppgåvene skal løysast i grupper på inntil fire personar. Individuell oppgåveløysing må godkjennast av faglærar.

Sluttvurdering

SK Skriftleg, individuell eksamen, 5 timar. Bokstavkarakter.

Pensum Pensum sist oppdatert av
Ståle Brandshaug

Pensum sist oppdatert dato
22.04.2010

Sist revidert av
Ståle Brandshaug

Sist revidert dato
12.05.2010