Studiehandbok 10/11 / Studium / AVDELING FOR LÆRARUTDANNING... / Vidareutdanningar / Kvalitetsvurdering i skule og barnehage  

Kvalitetsvurdering i skule og barnehage

Skriv ut Utskrift med emner
Norsk namn
Kvalitetsvurdering i skule og barnehage

Engelsk namn
Quality improvement in school

Undervisningsspråk
Norsk

Studiepoeng
15

Organisering
Deltidsstudium som er samlingsbasert og delvis nettbasert.

Organisering 2
Desentralisert (utanfor Sogndal, Førde, Sandane) / Off Campus

Normert studietid
1 år

Målgruppe

Lærarar og leiarar i grunnskule og barnehage

Opptakskrav

Lærarutdanning (allmennlærar, førskulelærar, faglærar eller praktisk-pedagogisk utdanning)

Innhald / oppbygging

Studiet er samlingsbasert, med fem 2-dagars samlingar. Det er ønskeleg at rektor eller styrar ved studentane sin arbeidsstad møter på ei av dei første samlingane.

 

Undervisnings- og læringsformer

Studiet byggjer på studentane sine erfaringsbaserte- og teoribaserte kunnskapar frå grunnutdanning og praksis.

Undervisinga vil variere mellom  forelesingar, seminar og gruppearbeid.  I tillegg til arbeidet på samlingane skal studentane arbeide med gjennomføring av arbeidskrav på eigen arbeidsplass og sjølvstudium mellom samlingane.  Studentane brukar Fronter som kommunikasjons- og læringsplattform, og ein aktiv bruk av dette verktøyet er ein føresetnad for å følgje studiet. Studentane får rettleiing  knytt til utarbeiding av rapport frå eige utviklingsarbeid.

Læringsutbyte

Ved avslutta emne skal studenten:

  • Grunngje ulike vurderingsmåtar for kvalitetsarbeid i skule og barnehage
  • Vidareutvikle ulike verktøy for skulebasert vurdering og grunngje dei i eit læringsperspektiv.
  • Gjere greie for  samanhengar mellom vurderingsarbeid  i organisasjonslæring,  og konsekvensar for planlegging, gjennomføring og vidareutvikling av vurderingsverktøy.
  • Tileigne seg innsikt i sentrale føringar for kvalitetsarbeid i skule og barnehage og ulike utviklingstrendar internasjonalt.
  • Utvikle kunnskap om korleis ein kan nytte aksjonsforsking som modell for utprøving og vidareutvikling av kvalitetsarbeid.
Arbeidskrav

Studentane skal prøve ut ei eller fleire former for vurdering  i praksis på eigen arbeidsplass. Studentane skal reflektere over eigen vurderingspraksis, og mellom kvar samling skal det leverast inn arbeidsoppgåver som viser korleis studenten har arbeidd med teori og praktisk utprøving av gjennomgått fagstoff.

Studentane skal i løpet av studiet leie drøfting- og refleksjonsgruppe på eigen arbeidsplass. Tema for drøftinga skal handle om kvalitetsarbeid på eigen arbeidsplass. Dette skal gjerast i samarbeid  med  rektor eller styrar.

Sluttvurdering

PE385

PR Skriftleg rapport får eige utviklingsarbeid. Individuell rapport (om lag 10 sider) eller grupperapport (om lag 12-15 sider) etter avtale med fagleg ansvarleg på kurset. Bokstavkarakter A-F.

Pensum

Med atterhald om endringar.

 

Bjerkestrand, M og Pålerud T. (red) (2007) : Førskolelæreren i den nye barnehagen – fag og politikk. Fagbokforlaget. (195 sider)

 

Bjørndal, C. R.P. (2002): Det vurderende øyet. Kap. Kap. 1- 3. Gyldendal Akademisk Forlag. (s. 11- 67)

Buli-Holmberg og S. Nilsen (red) (2010): Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Oslo: Universitetsforlaget

Dahler-Larsen, P. (2006): Evalueringskultur. Et begrep bliver til. Odense: Syddansk Universtetsforlag.

Dale, E.L (2010): Kunnskapsløftet. På vei mot felles kvalitetsansvar? Oslo: Universitetsforlaget

Elstad. E. og K. Sivesind (red) (2010): PISA: Sannheten om skolen? Oslo: Universitetsforlaget.

Engh, Roar m. fl. (2007): Vurdering for læring. Høyskoleforlaget

Fevolden, T. og S. Lillejord (2005): Kvalitetsarbeid i skolen. Oslo: Universitetsforlaget

Ca 200 s

Govassli, K. (1999): Barnehager .Organisasjon og ledelse. Oslo: Tano-Aschehoug (220 s)

Grøterud, M. og B. S. Nilsen (2002): Skolebasert vurdering – fokus på kontroll eller veiledning. I Haug, P. og Monsen, L.: Skolebasert vurdering – erfaringer og utfordringer. Oslo: Abstrakt Forlag

 Haug, P. (2009): Kvalitet i skulen og internasjonal påverknad. I Monsen, L., H. Bjørnsrud, L. Nyhus og B. Aasland (2009): Kvalitet i skolen. Oslo: Cappelen Damm

Kjærnsli, M., S. Lie, R. V. Olsen, og A. Roe (2007): Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk. Oslo: Univeristetsforlaget.

Kvistad, K. og Søbstad, F. (2005) Kvalitetsarbeid i barnehagen . Oslo. Cappelen Akademiske Forlag. 188 s.

Langfeldt, G. (2008):  Ansvar og kvalitet. Strategier for styring i skolen.

Monsen, L., H. Bjørnsrud, L. Nyhus og B. Aasland (2009): Kvalitet i skolen. Oslo: Cappelen Damm

Moser, T. og Pettersvold M. (2008) En verden av muligheter - fagområder i barnehagen. Oslo. Universitetsforlaget

Nilsen B. S. og B. Overland (2009): Skolebasert vurdering som profesjonell arbeidsform. Fagbokforlaget. Bergen

Norsk Pedagogisk Tidsskrift, Temahefte 2/2007: Vurdering og vurdringsformer.

Roald, K. (2010) Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring mellom skole og skoleeigar. Avhandling for graden philosophiae (PhD). Universitetet i Bergen

Røtle, M.(red) og Moser, T. (red) (2007) Ny rammeplan - ny barnehagepedagogikk ? Oslo: Universitetsforlaget.

St.m. nr. 31 (2007-2008): Kvalitet i skolen. http://www.regjeringen.no/pages/2084909/PDFS/STM200720080031000DDDPDFS.pdf

St.meld. nr. 41 (2008–2009): Kvalitet i barnehagen

http://www.regjeringen.no/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-41-2008-2009-.html?id=563868

 

I tillegg kjem 200 s. aktuelle fagartiklar som blir publiserte i perioden for studiet.

Deler av litteraturen vil bli trykt opp i kompendium som studentane kan kjøpe.

Godkjent av
Dekan ALI

Godkjent dato
15.06.2010

Studieprogramkode (opptakskode)
216523