Studiehandbok 10/11 / Emne / AVDELING FOR ØKONOMI, LEIIN... / SA640 Skule- og barnehageleiaren som pedagogisk leiar  

SA640 Skule- og barnehageleiaren som pedagogisk leiar

Kode
SA640

Norsk namn
Skule- og barnehageleiaren som pedagogisk leiar

Undervisningsspråk
Norsk

Studiepoeng
15,00

Fagleg overlapp
Emnet overlappar 100 % med emnet SA6-401 Leiing av pedagogisk verksemd.

Kategori
Obligatorisk del av Leiing i skule- og barnehage.

Semester
Haust 2010

Læringsmål

Studenten skal kunne:

  • forstå og drøfte ulike perspektiv på skulens/barnehagens mandat og eiga rolle som pedagogisk leiar
  • forstå og drøfte ulike perspektiv på undervisning, læring, danning og tilpassing i skulen/barnehagen
  • forstå og drøfte ulike sider ved møtet mellom teori om erfaringsbasert kunnskap som grunnlag for leiing i skulen/barnehagen
  • gjere greie for historiske hovudliner i utviklinga av skulen/barnehagen i eit nasjonalt og internasjonalt perspektiv
  • gjere greie for aktuelle strategiar for utvikling av skulen/barnehagen basert på systematisk kvalitetsvurdering
  • forstå og drøfte ulike perspektiv på leiing av organisasjonslæring i skulen/barnehagen
Innhald/oppbygging

Emnet rettar søkelys mot skule-/barnehageleiaren sitt arbeid med utvikling av tilsette og elevar sitt læringsarbeid, kvalitetsvurdering og effektiv bruk av menneskelege og materielle ressursar. Dette skjer gjennom ei verksemdbasert og praksisnær gjennomføring. Det blir lagt vekt på refleksjon rundt eigen praksis i samspel med teoretisk forståing av sentrale faglege tema som:

Skulens/barnehagens mandat og oppgåve
- Idégrunnlag og læreplankunnskap
- Elev- og læringssyn
- Leiinga si rolle i pedagogisk verksemd
Kulturforståing
- Skulens/barnehagens indre liv / skulen i lokalsamfunnet
Endring og kvalitetssikring
- Skulens/barnehagens eigenvurdering
- Leiarens rolle og nye oppgåver i endringsarbeidet
Leiaren som rettleiar

Undervisnings- og læringsformer

Samlingane er i hovudsak prosessretta der det blir veksla mellom forelesingar, drøftingar og refleksjon i grupper. Undervisninga vil være relatert til teori og praksiserfaringar. Det blir føresett at studentane deltek aktivt i samband med utarbeiding av tekstar som handlar om utviklingsprosessar på eigen arbeidsplass.

Arbeidskrav

Det skal utarbeidast fire korte refleksjonsnotat.

Sluttvurdering

Mappevurdering
Individuelt refleksjonsdokument som handlar om utviklingsprosessar på eigen arbeidsplass.

Dokumentet skal vere på maks 8 sider, og leverast innan dato som vert gjort kjent av faglærar. Bokstavkarakterar.

Ved stryk eller forbetring kan omarbeidd tekst leverast.

Pensum

Pensumlista inneheld både pensum som er felles og pensum som er spesifikk for barnehage og skule. Dette blir nærare gjort greie for ved oppstart av emne.

Bøker:

Hargreaves, Andy (2003): Læring og undervisning i kunnskapssamfunnet.

Abstrakt forlag AS. Oslo (Kap. 1-4, 150 s.)

Hølleland (2007): På vei mot Kunnskapsløftet. Cappelen , Oslo (s. 1-150, 150 s.)

Johannesen og Olsen (2008): Skoleledelse – skolen som organisasjon. Fagbokforlaget. Bergen (kp 1-6, 250 s.)

Langfeldt, Gjert og Sivesind Kirsten (2006): Utdanningsledelse. Universitetsforlaget. Oslo (Kap 1-5, 110 s.)

Lillejord, Sølvi (2004): Ledelse i en lærende skole. Universitetsforlaget. Oslo (Kap 1-6, 180 s.)

Roald, Knut (2008): Organisasjonslæring i skolen, Notat i HSF-serie (80 s.)

Befring, E og Helland, S (red) (2006): Barnehagepedagogikk. Det Norske Samlaget. Oslo. (200 sider)

Foss Else, Hyrve Geir, Klages Wiebke og Sataøen, Svein Ole: Lokalt utviklingsarbeid i barnehagen. Universitetsforlaget 1998 (230 sider)

Gotvassli, Kjell Åge (2006): Barnehager – organisasjon og ledelse. 4. utgave. Universitetsforlaget. (230 sider)

Gottvassli, K. Å. (2004) Et kompetent barnehagepersonale: om personal- og kompetanseutvikling i barnehagen. Kristiansand: Høyskoleforlaget. 190 s

Røtle, M.(red) og Moser, T. (red) (2007) Ny rammeplan - ny barnehagepedagogikk? Oslo: Universitetsforlaget. Ca 200 s

Moser, T. og Pettersvold M. (2008) En verden av muligheter - fagområdene i barnehagen. Oslo. Universitetsforlaget

Kvistad, K. og Søbstad, F. (2005) Kvalitetsarbeid i barnehagen. Oslo. Cappelen Akademiske Forlag. 188 s.

Birkeland, Å. og Carson, N. (2004). Veiledning for førskolelærere. Kristiansand: Høyskoleforlaget (kap. 3, 4 og 6). 86 s.

Bjerkestrand, M og Pålerud T. (red) (2007) : Førskolelæreren i den nye barnehagen – fag og politikk. Fagbokforlaget. (195 sider)

Dahlberg, G., Moss, P. og Pence, A. (2002) Fra kvalitet til meningsskaping - morgendagens barnehage. Oslo: Kommuneforlaget (290 sider)

Eide B, og Winger N (2003) Fra barns synsvinkel: intervju med barn - metodiske og etiske refleksjoner. Oslo: Cappelen akademisk forlag, kap1-4

Taguchi, H.L. og Åberg, A.(2006) Lyttende pedagogikk: Etikk og demokrati i pedagogisk arbeid. Oslo: Universitetsforlaget. (155 sider)

Åsén, G. (2002) Utvärdering i førskolan - frågor och exempel. Stockholm: Skolverket. 60 s

Alvestad, M. (2006) Å arbeide med rammeplanen i barnehagepraksis – om planprosessen. I Plan og praksis – bakgrunnsstoff for den utdanningspolitiske debatten på Utdanningsforbundets landsmøte 2006. Utdanningsforbundet s. 38-42 (5 sider)

Bae, B(2005) Å se barn som subjekt – noen konsekvenser for pedagogisk arbeid i barnehage. I Klar, ferdig, gå! Tyngre satsing på de små! Rapport fra en arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren. BFD. (15 sider)

Haug, P. (2005) Rammeplan på tynt grunnlag. I Ny lov og ny rammeplan. Fag, kultur og fellesskap i førskolelærerprofesjonene. I Bedre barnehager, skriftserie nr 2. Utdanningsakademiet (10 sider)

Ottosen, Anna L (2006) Læreplaner i barnehage og skole: ulik historie og ulike pedagogiske tradisjoner. I Plan og praksis – bakgrunnsstoff for den utdanningspolitiske debatten på Utdanningsforbundets landsmøte 2006. Utdanningsforbundet s. 32- 37(6 sider)

Pettersvold, M (2006) En kunnskapsskapande profesjon. I Plan og praksis – bakgrunnsstoff for den utdanningspolitiske debatten på Utdanningsforbundets landsmøte 2006. Utdanningsforbundet s. 7-11 (5 sider)

Røthle, M (2006) Dokumentasjonens mange ansikter. I Plan og praksis – bakgrunnsstoff for den utdanningspolitiske debatten på Utdanningsforbundets landsmøte 2006. Utdanningsforbundet s. 18-25 (8 sider)

BFD (2005) Klar, ferdig, gå! Tyngre satsing på de små! Rapport fra en arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren.

KD(2007) Kompetanseplan for barnehagen. Strategi for kompetanseheving på barnehagesektoren 2007-2010. F-4233.

KD ( 2006/2007) Stortingsmelding nr 16 2006/2007

OECD (2006) Starting Strong II: Early Childhood Education and Care. Kap 1 Why Countries invest in Early Education and care. Paris: OECD.

Artiklar/Utdrag samla i kompendium:

Dalin, Per (1994): Skoleutvikling. Teorier for forandring.

Universitetsforlaget. Oslo (s.161-215, 65 s.)

Scherp, Hans Å. (2002): Lærande och Skolutveckling.

Karlstad Universitet. Karlstad (30 s.)

Berg, G., (1999): Skolekultur. Nøkkelen til skolens utvikling. Ad Notam Gyldendal, Kap. 4 og 5 (80 sider)

Birkemo, A. (1999): Opplæringskvalitet i skolen, Universitetsforlaget, Oslo, Kap.2 (39 sider)

Brown, M. (1998): The Tyranny of the International Horse Race. In:R.Slee and G.Weiner with S.Tomlinson (eds): School Effectiveness for Whom? Challenges to the School Effectiveness and School Improvement Movements.London: Falmer Press. (13 sider)

I tillegg kjem 200 s. aktuelle fagartiklar som blir publiserte i perioden for studiet

Pensum sist oppdatert av
Leif Longvanes

Pensum sist oppdatert dato
03.03.09

Godkjent av
Studieutvalet

Godkjent dato
05.03.09