Studiehandbok 10/11 / Emne / AVDELING FOR ØKONOMI, LEIIN... / EN6-120 Engelsk litteratur og didaktikk  

EN6-120 Engelsk litteratur og didaktikk

Kode
EN6-120

Norsk namn
Engelsk litteratur og didaktikk

Engelsk namn
English language and children's literature for teachers in primary educationl

Undervisningsspråk
Engelsk

Studiepoeng
15,00

Kategori
Obligatorisk del av Engelsk 1, 30 studiepoeng

Semester
Haust

Forkunnskapar

Sjå opptakskrava til studiet.

Innhald/oppbygging

Studiet består av 3 komponentar:

1. Didaktisk komponent

2. Språkleg komponent

3. Litteratur/kulturell komponent

Undervisnings- og læringsformer

Studiet er samlingsbasert og nettbasert og det vil bli 5 samlingar i haustsemesteret på tilsaman 10 dagar med innlevering av eksamensmappe og skriftleg eksamen ved slutten av kurset.

Kompetanse/læringsutbyte

1 Didaktisk komponent

Læringsutbyte

Etter å ha teke dette delemnet skal studentane:

- ha tileigna seg kjennskap til teoriar og metodar innanfor moderne språkundervisning

- ha utvikla eit teoretisk og didaktisk grunnlag for å undervisa på barne-/mellomsteget

- ha delteke i demonstrasjon og utprøving av kommunikative aktivitetar

- ha lært om bruk av språkleikar og - spel

- ha kjennskap til læreplanar i engelsk

2 Språkleg komponent

Læringsutbyte

Etter å ha teke dette delemnet skal studentane:

- ha fått øving i rett uttale og intonasjon, og kunne gjera greie for og anvenda strategiar for å utvikla eit variert og godt språk

- ha fått kunnskap om grunnleggjande engelsk grammatikk

- vita kva det inneber å læra eit anna språk og sjå på samanhengar mellom engelsk, morsmål og andre språk

3 Litteratur/kulturell komponent

Læringsutbyte

Etter å ha teke dette delemnet skal studentane:

- ha fått kjennskap til barne- og ungdomslitteratur frå engelsktalande land

- ha lært om bruk av songar, rim og regler og eventyr til bruk i engelskundervisninga

- ha lest og vurdert eit utval av engelskspråklege tekstar for born

- ha arbeidd med tilrettelegging av ulike tekstar for klasserommet

- ha fått kjennskap til arbeid med ulike sjangere og uttrykksformer

Praksis

Praksis vil bli organisert i vårsemester som del av emne EN6 121

Studieopphald i utlandet

Det vil bli eit studieopphalød ved Det Norske Studiesenteret i York i veke 15 og 16 i 2010.

Arbeidskrav

Obligatorisk deltaking på samlingane. (80%)

Innlevering av 2 mindre skriftlege arbeid i litteratur for tilbakemelding

Innlevering av 2 faglege refleksjonstekstar over emne i fagdidaktikk

Munnleg framlegging av eit tema frå litteratur eller didaktikk

Sluttvurdering

EN6-120 102 Eksamensmappe som skal innehalda 2 tekstar:
- to skriftlege oppgåver basert på bøker frå pensum
Vekting: 40%

EN6-120 101 Skriftleg eksamen i språk og didaktikk 6 t 60%

Pensum

Kompendium short stories/poems

Eit utval av noveller og dikt

Songs and Fairytales

Collection of Songs and Rhymes for the Teaching of English

Collection of Fairytales

Two Roald Dahl Fairytales from Revolting Rhymes

Literature for young learners

Tony Bradman: The Frankenstein Teacher ISBN 0-552-54551-1

Roald Dahl: The Enormous Crocodile ISBN 0-14-131152-5

- : The Twits ISBN 0-14-131138-X

Ian Fleming : Chitty Chitty Bang Bang

K. Grahame: The Wind in the Willows

Dick King-Smith: Babe the Sheep-Pig

Children’s picture books

Babette Cole: Prince Cinders

:Princess Smartypants

Literature for adults

Monk Kidd Sue: The secret Life of Bees

Matt Haig: The Dead Fether's Club

Didactics/Methodology
Drew, Ion /Sørheim,Bjørn : English Teaching Strategies. Methods for English Teachers
Munden, Juliet / Myhre, Astrid : Twinkle Twinkle
Fagplanar for grunnskulen og den vidaregåande skule.

Grammar
Dypedahl M., Hasselgård H. Løken B : Introducing English Grammar.
Utleverte øvingsoppgåver

Phonetics
Nilsen, Thor Sigurd, Rugesæter, Kåre N.: Basic English Phonetics for Teachers
The sounds of English, A Basic Course
CD for individuell øving

Films

Eit utval av filmar

 

Sist revidert av
Bjørn Sørheim

Sist revidert dato
20.05.09