Studiehandbok 10/11 / Emne / AVDELING FOR ØKONOMI, LEIIN... / RE6-106 Reiselivskunnskap  

RE6-106 Reiselivskunnskap

Kode
RE6-106

Norsk namn
Reiselivskunnskap

Engelsk namn
Tourism

Undervisningsspråk
Norsk

Studiepoeng
10,00

Fagleg overlapp
90% overlapp med RE6-104 Reiselivskunnskap

Kategori
Obligatorisk emne 1. semester for bachelor i reiselivsledelse og årsstudium i reiseliv.


Semester
Haust, 1. semester.

Forkunnskapar

Ingen.

Innhald/oppbygging

 Emnet tek for seg:

 • Begrepsavklaringer og definisjonar
 • Reiselivshistorie
 • Reiselivet i eit geografisk perspektiv
 • Produksjonssystemet i reiselivsnæringa – tilbod og etterspørsel
 • Reiselivsmarknaden, marknadssegment
 • Forbrukarar, segmentering og målgruppetenking i reiselivet
 • Internasjonal og nasjonal turisme
  • Reisemønster, statistikk og trafikkstraumar
  • Trendar og utviklingstrekk i reiselivet
 • Innsamling, analyser og bruk av sekundærdatamateriale, og bruk av dataverktøy (Excel) i analyse av marknadsdata
 • Reiselivsproduktet, produktkategoriar
 • Service og servicekvalitet som del av reiselivsproduktet
 • Produktutvikling
 • Det heilskaplege reiselivsproduktet, reiselivets paradoks og opplevingsmåtar i reiselivet (sjå, vera, gjera, læra)
 • Attraksjonar
 • Organisering av reiseliv
 • Marknadsorientert produktutvikling
Undervisnings- og læringsformer

Undervisninga vil variere mellom vanlege førelesingar, gjesteførelesingar og øvingsoppgåver.

Kompetanse/læringsutbyte

I emnet skal du:

 • få kompetanse i kva reiselivsfag handlar om sett frå ulike fagområde, og korleis den historiske utviklinga har vert
   
 • få grunnleggjande kunnskap om begrep og samanhenger i reiselivet
   
 • få grunnleggjande kunnskap om produskjonssystemet i reiselivsnæringa - tilbod (produkta) og etterspørsel (marknaden) - og korleis reiselivsnæringa og det samla reiselivssystemet er bygd opp og fungerer
   
 • få kunnskap om det heilskaplege reiselivssystemet, ulike reiselivsprodukt og marknadssegment og samanhengen mellom desse for å få ei forståing for ulike produktutviklingstiltak og kundegrupper i reiselivet.
   
 • kunne samle, analysere og bruke sekundær marknadsinformasjon, statistikk og data som grunnlag for marknadssegmentering, målgruppedefinering og marknadskommunikasjon
 • kunne grunnleggjande bruk av dataverktøy (Excel) i analyse av statistikk og marknadsdata
 • få kunnskap om det korleis ein kan byggje opp ein reiselivspakke.
   
 • kunne plassere reiseliv som fenomen og næring i regional, nasjonal og internasjonal samanheng, samt sjå på reiselivet i eit geografisk perspektiv (atraksjonar).
   
 • ha ein grunnleggjande forståing for kva som ligg i servicbegrepet
Ekskursjonar

Emnet inneheld ein ekskursjon på 1 til 2 dagar med anbefalt deltaking.

Arbeidskrav

Det skal leverast inn to oppgåver (arbeidskrav) til godkjenning. Oppgåvene kan gjerast individuelt eller i grupper på inntil fire personar. Faglærar er ansvarleg for godkjenninga.

Sluttvurdering

SK Skriftleg eksamen, 5 timar. Bokstavkarakter.

Pensum

Utdelt materiale:

 • Kap. 4 om sekundærdataanalyse i Marketing research - an Applied Approach, Malhotra & Birks, Prentice Hall, 3rd ed 2007
 • Kompendium om bruk av Microsoft Excel (HSF)
Pensum sist oppdatert av
Willy Myhre

Pensum sist oppdatert dato
22.04.2010

Godkjent av
Studieutvalet

Godkjent dato
18.05.09

Sist revidert av
Willy Myhre

Sist revidert dato
22.04.2010