SØ652 Helseøkonomi

Kode
SØ652

Norsk namn
Helseøkonomi

Studiepoeng
10,00

Kategori
Valfritt emne i masterstudiet i organisasjon og leiing. Obligatorisk emne for valretninga helse- og sosialpolitikk og for årsstudiet i helse- og sosialadministrasjon

Semester
Andre og tredje semester i masterstudiet og årsstudiet

Forkunnskapar

Syner til krav om opptak.

Læringsmål

Målet er auke kunnskapen om pffentleg økonomiforvaltning innan helse- og sosialsektoren. Budsjettering som planleggings- og vedtaksinstrument står sentralt og studentane skal få grunnlag for å utføre standard budsjettoppsett og enkle økonomiske analysar.

Innhald/oppbygging

Tar opp tema innan økonomisk teori og styring som særleg gjeld dei økonomiske utfordringar ein einingsleiar står overfor:

Del I: Innføring i økonomisk teori
- Introduksjon til mikroøkonomi med anvendelse i helse- og sos.sektoren
- Litt om offentlig økonomi

Del II: Budsjett, regnskap og økonomistyring
- Budsjett og regnskap
- Økonomistyring

Undervisnings- og læringsformer

Forelesingar, utarbeide svar på øvingsoppgåve utlevert av faglærar, indviduell eller gruppevis rettleiing i samband med oppgåver. Sjølvstudium

Praksis

Syner til krav om opptak

Arbeidskrav

Ingen arbeidskrav.

Sluttvurdering

Mappevurdering
Svar på utleverte økonomiske oppgåver innan dato gjort kjent av faglærarar. Maks sidetal vert gjort kjent.

Ved stryk eller forbetring av karakter kan omarbeidde svar leverast.

Pensum

(endeleg pensumliste vert gjort kjend ved kursstart)

Opstad, Leiv, Økonomistyring i offentlig sektor, Gyldendal Akademisk 2006

Kollstad Hansen, Negaard, Økonomi på tvers, Grunnleggende økonomistyring for kommunale ledere, Gyldendal Akademisk 2006

I tillegg består pensum av utdelte artiklar.