Studiehandbok 10/11 / Emne / AVDELING FOR ØKONOMI, LEIIN... / SA667 Drift av grunneining  

SA667 Drift av grunneining

Kode
SA667

Norsk namn
Drift av grunneining

Studiepoeng
10,00

Kategori
Valfritt emne i masterstudiet i organisasjon og leiing. Obligatorisk for valeininga helse- og sosialpolitikk og årsstudiet i helse- og sosialadministrasjon.

Semester
Andre semester i årsstudiet/masterstudiet.

Forkunnskapar

Syner til krav om opptak i studieplanen. Studentane vert forutsett å ha tileigne seg basiskunnskapar tilsvarande følgjande: Halvorsen, Knut: Grunnbok i helse- og sosialpolitikk Oslo : Universitetsforl., 2002. Sidetall: 473 s. før dei tek dette emnet.

Læringsmål

Målet er å gje studentane innsikt i leiiing, drift og utvikling av mindre driftseiningar innan helse- og sosialsektoren. Målet er at studentane skal tileigne seg kunnskapar om relasjonar og kommuniasjonsprosessar som påverkar samarbeidsrelasjonar i mindre einingar og grupper av kolleger.

Innhald/oppbygging

Faglege utviklingsprosessar i grunneinigar. Gruppesamarbeid. Kommunikasjonsprosessar. Styring og kontroll av arbeidsprosessar. Ekstern kontroll av arbeidsprosessar.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesingar, gruppearbeid.. Individuell rettleiing i utarbeiding av dokument som handlar om utviklingsprosessar på eigen arbeidsplass.

Arbeidskrav

Ingen arbeidskrav

Sluttvurdering

SA667 Drift av grunneining

Mappevurdering
Refleksjonsdokument som handlar om utviklingsprosessar på eigen arbeidsplass. Maks 10 s. leverast innan dato som vert gjort kjent av faglærar.
Bokstavkarakter

Ved stryk eller forbetring kan omarbeidd tekst leverast.

Pensum

Hovland, Tove og Øgar, Petter (2004): Mellom kaos og kontroll. Ledelse og kvalitetsutvikling i kommunehelsetjenesten . Oslo: Gyldendal akademiske (255 s)

Jacobsen, Dag Ingvar (2004): Hvorfor er samarbeid så vanskelig? Tverretatlig samarbeid i et organisasjonsteoretisk perspektiv . I Repstad P (red): Dugnadsånd og forsvarsverker. Tverretatlig samarbeid i teori og praksis.2. utg. Oslo: Universitetsforlaget. (42 s)

Langøen, Arne (2003): Helse-IT. Innføring i IT for helsefag. Fagbokforlaget. Bergen (210 s)

Larsen, Rolf-Petter (1998): Teamutvikling. Teambygging og teamarbeid. S. 13 – 29 og 36 – 49. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag (29 s)

Lauvås, Kirsti & Lauvås, Per (2004): Tverrfaglig samarbeid. Perspektiv og strategi. 2. utg.Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 1. (35 s)

Skjørshammer, Morten (2004) Bedre planlegging i helsesektoren. I et systemisk perspektiv. Høyskoleforlaget(162)

Svedberg, Lars (2002): Gruppepsykologi. Om grupper, organisasjoner og ledelse. Del 4 s 308 – 334: Den lærende gruppen. Abstrakt Forlag AS (27 s)

Wadel, Cato (1997): Pedagogisk ledelse og utvikling av læringskultur.
I: Fuglestad, O. og Lillejord, S.: Pedagogisk ledelse.Bergen: Fagbokforlaget (17 s)

Aanderaa, Inger (1999 ): Relasjoner i teamarbeid. Et psykodynamisk perspektiv. Kap.4: Relasjoner i teamet.Oslo: Ad Notam Gyldendal (33 s)