Studiehandbok 10/11 / Emne / AVDELING FOR ØKONOMI, LEIIN... / RE6-313 Relasjonsbygging og sal (i reiselivet)  

RE6-313 Relasjonsbygging og sal (i reiselivet)

Kode
RE6-313

Norsk namn
Relasjonsbygging og sal (i reiselivet)

Engelsk namn
Networking and sale

Undervisningsspråk
Norsk

Studiepoeng
10,00

Kategori
Profileringsemne

Semester
6. semester

Forkunnskapar

Bygger på emna i fordjupinga ”Marknadsføring og kundekontakt”

Læringsmål

Emnet skal gjere studentane kjende med forhandlingsteknikkar og forståing for strategi og leiar- utfordringar med omsyn til relasjonsbygging på individnivå og alliansebygging på bedriftsnivå.

Innhald/oppbygging
  • Forhandlingsteknikk og forhandlingsprosessen
  • Strategisk allianse- og nettverksbygging i og mellom kundegrupper og businesspartnarar
  • Kulturelle forskjellar i forhandling og sal
  • Samarbeid som ein produksjonsfaktor for reiselivsbransjen
Undervisnings- og læringsformer

Undervisninga vil variere mellom forelesing, gjesteforelesing og oppgåveløysing

Arbeidskrav

1 obligatorisk munnleg presentasjon

Sluttvurdering

Arbeidsmappe: Det skal leverast inn 2 obligatoriske oppgåver som skal løysast i grupper på opp til 3 personar. Individuell oppgåveløysing må godkjennast av faglærer

Presentasjonsmappe: 1 oppgåve frå arbeidsmappa valt av høgskolen. Ved stryk eller ved ønske om forbetra karakter skal ny oppgåve løysas og leverast individuelt

Pensum

Vert lagt fram ved studiestart

Sist revidert av
Camilla Lee Maana

Sist revidert dato
02.04.2008