Studiehandbok 10/11 / Emne / AVDELING FOR ØKONOMI, LEIIN... / RE6-201 Økonomistyring og leiing i reiselivsføretak  

RE6-201 Økonomistyring og leiing i reiselivsføretak

Kode
RE6-201

Norsk namn
Økonomistyring og leiing i reiselivsføretak

Engelsk namn
Economic management in tourism

Undervisningsspråk
Norsk

Studiepoeng
10,00

Fagleg overlapp
100% overlapp med RE6-201 Økonomistyring i reiselivsføretak.

Kategori
Obligatorisk emne 2. semester for bachelor i reiselivsledelse og årsstudium i reiseliv.

Semester
Vår, 2. semester.

Forkunnskapar

Tidlegare reiselivsfag, BØ6-101 Innføring i rekneskap og bedriftsøkonomi.

Innhald/oppbygging

Emnet har hovudvekt på:

 • Økonomistyring i reiselivsperspektiv
 • Styring av reiselivsbedrifter
 • Kostnadsteori
 • Driftsplanlegging og budsjettering med spesielt fokus på sesongproblematikk
 • Investeringsanalyse
 • Finansiering
 • Regnskapsanalyse
 • Prispolitikk og kalkulasjon
Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, gjesteførelesingar, case-studiar, øvingsoppgåver.

Kompetanse/læringsutbyte

Studenane skal kunne/ha:

 • planlegge og styre reiselivsføretak med fokus på økonomiske og administrative verktøy
 • kjennskap til det å etablere ei bedrift og ulike selskapsformer som eksisterer
 • sette opp budsjett på grunnlag av markedsanalyser og regnskapsdata.
 • analysere problematikk rundt sesong svingninger i reiselivssektoren
 • førebu og tilrå avgjerder knytt til produktutvikling, investeringar.
 • kompetanse om ulike finansierings former.
 • analysere driftsregnskap og kunne kommenter disse analysene.
 • komme med forslag til korleis ei bedrift kan komme seg ut av ei økonomisk krise
 • kompetanse om verdisetting av reiselivsprosjekt
 • sette opp produktkalkylar og vurdere prissetting i forhold til kalkylar.
Arbeidskrav

Det skal leverast inn 1 oppgåve til godkjenning. Oppgåva skal løysast i grupper på opp til fire personar. Individuell oppgåveløysing må godkjennast av faglærar.

Sluttvurdering

Heimeeksamen over 7 dagar, idividuelt eller i gruppe på 2 – 4. Det vert gitt ein samla karakter for gruppa. Bokstavkarakter.

Ved stryk skal ein forbetre eksisterande eksamensoppgåve. Ved forbetring skal ein løyse ny eksamensoppgåve.

Pensum
 • Økonomistyring i reiselivsbedrifter: Holmengen og Reiersen, Fagbokforlaget, 1996
 • Økonomistyring 1 : Aage sending, Fagbokforlaget, 2009 (deler av boka som ikkje ver nytta i BØ6-101 Innføring i rekneskap og bedriftsøkonomi)
 • Økonomiske analysemetodar av overnattingsnæringa: Willy Myhre, HSF
 • Økonomistyring i reiselivet, kompendium, Willy Myhre
Pensum sist oppdatert av
Willy Myhre

Pensum sist oppdatert dato
01.04.2010

Sist revidert av
Willy Myhre

Sist revidert dato
01.04.2010