OR6-212 Personalleiing

Kode
OR6-212

Norsk namn
Personalleiing

Engelsk namn
Human Resource Manangement

Undervisningsspråk
Norsk

Studiepoeng
10,00

Fagleg overlapp
Om lag 60% overlapp med OR6-207 Personalleiing

Kategori
Valfag i:
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon
Bachelorstudium i Reiselivsledelse


Semester
Vår

Forkunnskapar

Grunnleggjande kunnskapar om organisasjonar svarande til OR6-101 Organisasjonskunnskap

Innhald/oppbygging
  1. Strategisk personalleiing, rekruttering og kompetanseutvikling
  2. Organisasjonen og strukturer i HMS-arbeidet
  3. Leiing, motivasjon og psykososialt arbeidsmiljø
Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar

Kompetanse/læringsutbyte

Læringsutbyttet vil vere knytt til dei tre hovudemna i kurset.

  1. Strategisk personalleiing, rekruttering og kompetanseutvikling: Kandidaten skal vere i stand til å kople personalfunksjonar til strategi; utarbeide system for tilgang og avgang på arbeidskraft, vite korleis ein kan tilpasse individ og jobbar til kvarandre og utarbeide system for kompetanseutviklande tiltak i organisasjonen.
  2. Organisasjonar og strukturar i HMS-arbeidet: Kandidaten skal forstå og kjenne regelverket som regulerer og styrer HMS arbeidet. Kandidaten skal vidare vere i stand til å utarbeide HMS-system for ei verksemd som skal ivareta eit fult ut forsvarleg arbeidsmiljø innanfor nasjonale lover og forskrifter.
  3. Leiing, motivasjon og psykosialt arbeidsmiljø: Kandidaten skal kjenne til prinsippa i Human resource-tankegangen og kunne tilpasse organisasjonar til menneskelege behov på individ, gruppe og organisasjonsnivå. Kandidaten skal vite korleis konkrete  tiltak i ein organisasjon påverker motivasjonen til meidarbeidarane. Kandidaten skal og vere i stand til utforme leiarriolla slik at ein påverkar kulturen og arbeidsmiljøet i ein organisasjon.
Arbeidskrav

Før studenten får høv til å gå opp til eksamen, skal han/ho levere inn eitt arbeidskrav til godkjenning. Oppgåva sakl løysast individuelt eller i grupper på maksimalt tre personaler. Fagøærar er ansvarleg for godkjenning.

Sluttvurdering

5 timar skriftleg skuleeksamen

Pensum

Blir oppgitt ved studiestart

Godkjent av
Dekan Leif Longvanes

Godkjent dato
13.12.2010