Studiehandbok 10/11 / Emne / AVDELING FOR ØKONOMI, LEIIN... / OR6-101 Organisasjonskunnskap  

OR6-101 Organisasjonskunnskap

Kode
OR6-101

Norsk namn
Organisasjonskunnskap

Engelsk namn
Organization Theory

Undervisningsspråk
Norsk

Studiepoeng
10,00

Kategori
Obligatorisk emne på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, reiselivsledelse, eigendomsmegling, og årsstudium i bedriftsøkonomi.
Valfritt emne på bachelorstudiet i fornybar energi.

Semester
Haust

Forkunnskapar

Ingen spesielle.

Innhald/oppbygging
  • Organisasjonar og deira tekniske og institusjonelle omgjevnader
  • Mål- og strategiutforming
  • Den formelle strukturen i organisasjonar 
  • Individ, grupper og team i organisasjonar
  • Kommunikasjon
  • Organisasjonskultur
  • Avgjerdsprosessar
  • Leiing
Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar

Kompetanse/læringsutbyte

Kurset byggjer på føresetnaden om at vi lever og arbeider i ei verd av organisasjonar; at organisasjonar er eit sentralt kjennemerke ved det moderne industrialiserte samfunnet. Ein skal, med utgangspunkt i sentrale sosiologiske, statsvitskaplege, økonomiske og psykologiske teoriar om strukturar og prosessar i og mellom organisasjonar, kunne analysere, forstå, tolke og drøfte problemstillingar og peike på mogelege løysingar.

Arbeidskrav

Før studenten får høve til å gå opp til eksamen, skal han/ho levere inn eit arbeidskrav til godkjenning. Oppgåva kan løysast individuelt eller i grupper på maksimalt tre personar. Faglærar er ansvarleg for godkjenninga.

Sluttvurdering

Skriftleg eksamen, 5 timar. Bokstavkarakter.

Pensum

Utvalde delar av:

For alle bøker gjeld siste utgåve.

Pensum sist oppdatert av
Per Inge Laberg

Pensum sist oppdatert dato
29.06.2010

Sist revidert av
Per Inge Laberg og Jon Gunnar Nesse

Sist revidert dato
03.03.09