JU6-101 Forretningsjus

Kode
JU6-101

Norsk namn
Forretningsjus

Engelsk namn
Business Law

Undervisningsspråk
Norsk

Studiepoeng
10,00

Fagleg overlapp
EM6-103 Jus for eiendomsmeglere 1 (100 %)
JU6-104 Jus for eiendomsmeglere (50 %)


Kategori
Valfritt emne i 2. semester på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.

Semester
Vår

Forkunnskapar

Ingen spesielle.

Innhald/oppbygging
 • Rettskjeldelære
 • Juridisk metode
 • Hovudpunkt i avtaleretten
 • Hovudpunkt i kjøpsretten
 • Aksjeselskapsrett
 • Hovudreglar om marknadsføring
 • Hovudreglar om familie, arv og skifte
 • Kreditt-, garanti- og pengekravsrett
 • Panterett
 • Gjeldsforhandling og konkurs
 • Erstatningsrett
Undervisnings- og læringsformer

Stoffet blir i hovudsaka presentert gjennom førelesingar. I tillegg kjem øvingsoppgåver og case. Som ein del av førelesingane jobbar studentane i grupper for å lære korleis rettsreglane vert nytta i praksis.

Kompetanse/læringsutbyte

Studentane skal kjenne til dei sentrale rettsreglar som gjeld i næringsverksemd og kunne gjere greie for korleis eit føretak kan tilpassa seg til desse reglane i praksis. Studentane skal også kunne gjere greie for rettstilhøva til kundar og kreditorar. Ein skal også kjenne til læra om rettskjelder, og kunne tolke rettsreglar og bruke jus på konkrete problemstillingar.

Arbeidskrav

Intill to innleveringsoppgåve i løpet av kurset må vera godkjend av faglærar før kandidaten kan gå opp til avsluttande eksamen.

Sluttvurdering

Skriftleg eksamen, 5 timar. Bokstavkarakter.

Pensum

Faafang Lagfeldt, Sverre og Bråthen, Tore (2010). Lov og rett for næringslivet, 17. utg. Universitetsforlaget, Focus Forlag, Oslo.

Lovsamling

Pensum sist oppdatert av
Ingunn Skjelbreidalen

Pensum sist oppdatert dato
19.11.2010

Sist revidert av
Ingunn Skjelbreidalen

Sist revidert dato
03.03.2010