Studiehandbok 10/11 / Emne / AVDELING FOR ØKONOMI, LEIIN... / IN616 Systemutvikling og it-leiing  

IN616 Systemutvikling og it-leiing

Kode
IN616

Norsk namn
Systemutvikling og it-leiing

Engelsk namn
System development and it management

Undervisningsspråk
Norsk

Studiepoeng
10,00

Kategori
Valfritt emne i 5. semester i informasjonsbehandling.

Semester
Haust

Forkunnskapar

IN610

Læringsmål

Etter studiet skal studentane ha kunnskap om:

• brukarmedverknad

• systemutviklingsprosessar

• lover og avtalar

• kostnadsestimat

• kvalitetssikring

• analyse og -design

• teknologileiing

• utvikling av it-strategi

• it-støtte for leiing og avgjerdstaking

Innhald/oppbygging

Gjennom arbeid med eit større døme vil studentane få praktisk erfaring med metodar og teknikkar som vert nytta ved systemuvikling. Målet er at studentane skal få erfaring med alle fasane i systemutviklingsmodellar og kunne sjå desse i samanheng. Gjennom emnet blir det lagt opp til eit større case.

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, gruppearbeid, case

Arbeidskrav

I emnet må studentane levere to arbeidskrav som må vera godkjende for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidet med arbeidskrava er sentralt i emnet

Sluttvurdering

Prosjektoppgåve i gruppe, tel 60%. Delkode 002

Skriftleg skuleeksamen, 4 timar, tel 40%. Delkode 001

Lovlege hjelpemiddel: Ingen.

Bokstavkarakterar.

Begge delar må vera greidde for at emnet skal vera greidd.

Det er høve til å ta om att berre ein del av eksamen.

Pensum

Vert oppgjeve ved oppstart av emnet.

Aktuell litteratur kan vere:

Christiansen, Grønland og Methlie: ”Informasjonsteknologi - strategi, organisasjon, styring”, Cappelen Akademisk Forlag, 3. utgave 1999

Davenport, Thomas H. og Prusak, Laurence: “Working Knowledge”, Havard Business School Press, 1998.

Gottschalk, Petter: ”Informasjonsteknologi i kunnskapsledelse”, Universitetsforlaget 2004

Luftman, Jerry N: ”Managing the Information Technology Resource”, Prentice Hall 2004

Sommerville, Ian: Software Engineering 7/e, Addison Wesley 2005

Skagestein, Gerhard: Systemutvikling - fra kjernen og ut, fra skallet og inn, Høyskoleforlaget 2005

Kompendium/notat

Sist revidert av


Sist revidert dato
28.04.2008