Studiehandbok 10/11 / Emne / AVDELING FOR ØKONOMI, LEIIN... / EM6-201 Praktisk eiendomsmegling 3  

EM6-201 Praktisk eiendomsmegling 3

Kode
EM6-201

Norsk namn
Praktisk eiendomsmegling 3

Engelsk namn
Practical Real Estate Management 3

Undervisningsspråk
Norsk

Studiepoeng
10,00

Kategori
Obligatorisk emne 6. semester på bachelorstudiet i eiendomsmegling

Semester
Vår

Forkunnskapar

EM6-100 Praktisk eiendomsmegling 1 og EM6-101 Praktisk eiendomsmegling 2, samt EM6-103 Jus for eiendomsmeglere 1 og EM6-201 Jus for eiendomsmeglere 2.

Innhald/oppbygging

Emnet er en videreføring av EM6-100 Praktisk eiendomsmegling 1 og EM6-101 Praktisk eiendomsmegling 2. Emnet skal klargjøre studentene for arbeidslivet og den praktiske gjennomføringen av eiendomsmegleryrket. Emnet blir lagt opp slik at studentene skal benytte den kunnskap som de har tilegnet seg i foregående kurs i studiet til å gjennomføre eiendomshandler og vurdere etiske, bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske sider ved sin yrkesutøvelse. Emnet skal videre gi grundig innføring i organiseringen av et eiendomsmeglerforetak og de spesielle reglene som gjelder for styresammensetningen. Det skal gis en innføring i reglene for rutine og internkontroll i et eiendomsmeglingsforetak og ansvaret for rutiner og gjennomføring av internkontrollen.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet vil bli gjennomført som forelesninger med gjennomgang av teori illustrert med praktiske eksempel. Det er nødvendig med aktivt selvstudium (studiebok) og egen forberedelse til oppgaver som skal drøftes i plenum. I tillegg blir det også lagt opp til at studentene skal jobbe med en mappeoppgave gjennom store deler av emnet.

Kompetanse/læringsutbyte

Studentene skal kunne gjøre rede for rettsreglene knyttet til organisering av et eiendomsmeglerforetak og ha inngående kunnskap om hvilke krav man setter til rapportering, journaler og internkontroll. Studentene skal være i stand til å foreta de fleste eiendomstransaksjoner og handtere dokument tilknyttet ulike eiendomstransaksjoner og behandling av disse. Studentene skal også være i stand til å kvalitetssikre transaksjonene og meglertjenesten.

Arbeidskrav

En stor eller to små presentasjoner. Faglærer er ansvarlig for godkjenningen.

Sluttvurdering

En presentasjonsmappe og en muntlig eksamen utgjør vurderingsgrunnlaget. Presentasjonsmappen skal inneholde et skriftlig arbeid, utarbeidd i gruppe på maksimalt tre personer.
Delkode 001 mappe teller 60% og
delkode 002 muntlig eksamen teller 40%.
Muntlig eksamen skal være en avsluttende eksamen for hele studiet og studentene bli testet i pensum fra både Praktisk eiendomsmegling 1, 2 og 3, samt jus for eiendomsmeglere 1 og 2. Det er et vilkår at alle skriftlige prøver er bestått før muntlig eksamen kan avlegges. Muntlig eksamen kan altså først gjennomføres etter at kandidaten har avlagt eksamen i øvrige emner på studiet.

Pensum

Blir oppgitt ved studiestart.

Sist revidert av
Veronika Trengereid

Sist revidert dato
24.04.09