Studiehandbok 10/11 / Emne / AVDELING FOR ØKONOMI, LEIIN... / EM6-102 Skatte- og avgiftsrett for eiendomsmeglere  

EM6-102 Skatte- og avgiftsrett for eiendomsmeglere

Kode
EM6-102

Norsk namn
Skatte- og avgiftsrett for eiendomsmeglere

Engelsk namn
Tax and Duty Laws for Real Estate Agencies

Undervisningsspråk
Norsk

Studiepoeng
10,00

Fagleg overlapp
JU6-200 Skatterett, 100%
JU6-202 Skatte- og avgiftsrett, 100%

Kategori
Obligatorisk emne 4. semester på bachelorstudium i eiendomsmegling.

Semester
Vår

Forkunnskapar

Ingen.

Innhald/oppbygging

Emnets hovedtema er fastsetting av formue og inntekt for personer og bedrifter. Det er også nødvendig å kjenne omfanget av skatteplikten til Norge, skattestedet og hvem som er skattepliktig. Andre viktige temaer er skattlegging av bolig og fritidsbolig samt skattlegging av næringseiendom.

I tillegg til skatterett vil emnet også omhandle merverdiavgift. Viktige tema er omsetning av varer og tjenester som grunnlag for avgiftsplikt, omsetning innenfor og utenfor avgiftsområdet, omsetning med særskilt fritak for avgiftsplikt, fradragsrett for inngående avgift, registreringsplikt og –rett og frivillig registrering av utleievirksomhet.

Emnet vil være en kombinasjon av teoretisk framstilling av stoffet og praktisk løsning av oppgaver.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet vil bli gjennomført som forelesninger med gjennomgang av teori illustrert med praktiske eksempel. Det er nødvendig med aktivt selvstudium og egen forberedelse til oppgaver som skal drøftes i plenum. Classfronter blir brukt til utlegging av lysark, oppgaver og løsningsforslag, samt til innlevering av arbeidskrav.

Kompetanse/læringsutbyte

Studentene skal kunne fastsette skattepliktig brutto- og nettoinntekt/-formue og regne ut skatt for personer, enmannsforetak og aksjeselskap ved å bruke sentrale skatteregler og tilhørende forskrifter. De skal også kunne ta stilling til en næringsdrivende sin avgiftsmessige stilling (registreringsplikt, avgiftspliktig omsetning, fradrag for inngående avgift) ved hjelp av merverdiavgiftslova og et definert utvagl av gjeldende forskrifter.

Arbeidskrav

Det skal leveres inn ett oppgavesett til godkjenning. Oppgaven kan gjøres individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Faglærer er ansvarlig for godkjenningen.

Sluttvurdering

Skriftlig eksamen, 5 timer. Bokstavkarakter.

Pensum

Lars Fallan: Innføring i skatterett. Siste utgave.
Lars Fallan: Innføring i skatterett. Studiebok.
Thor Refsland: Lærebok i merverdiavgift, innføring i merverdiavgiften.

Endelig pensum blir oppgitt når kurset starter.

Pensum sist oppdatert av
Veronika Trengereid

Pensum sist oppdatert dato
01.04.08

Sist revidert av
Helge Svendsen

Sist revidert dato
26.04.09