Studiehandbok 10/11 / Emne / AVDELING FOR ØKONOMI, LEIIN... / EM6-101 Praktisk eiendomsmegling 2  

EM6-101 Praktisk eiendomsmegling 2

Kode
EM6-101

Norsk namn
Praktisk eiendomsmegling 2

Engelsk namn
Practical Real Estate Management 1

Undervisningsspråk
Norsk

Studiepoeng
10,00

Kategori
Obligatorisk emne 5. semester på bachelorstudium i eiendomsmegling

Semester
Høst

Forkunnskapar

EM6-100 Praktisk eiendomsmegling 1

Innhald/oppbygging

Emnet tar for seg prinsippene for oppbygging av en verditakst for ulike typer eiendommer (bolig, landbruk og næring). Det gis innføring i prosjektmegling knyttet opp mot reglene i bustaoppføringsloven, med spesiell vekt på forskuddbetaling, garantistilling, og forholdet mellom utbygger og eiendomsmegler. Videre blir det undervist i salg av landbrukseiendommer, der en tar for seg det spesielle ved verdifastsettingen av slike eiendommer og forholdet til konsesjon og odel. En ser også på organisering, likheter og ulikheter mellom eierseksjoner og borettslagsleiligheter. En ser også på megling av næringseiendommer med fokus på forskjeller fra megling av boligeiendom. En vil ta for seg forskjellen mellom salg av den faste eiendommen og salg av aksjene i et eiendomsselskap og det vil gis en innføring i prinsippene for verdifastsetting av næringseiendommer. Til slutt vil en gå igjennom de spesielle reglene rundt tvangssalg av eiendommer og i tillegg gi innføring i hvordan man går frem ved salg av overbeheftede eiendommer.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet vil bli gjennomført som forelesninger med gjennomgang av teori illustrert med praktiske eksempel. Det er nødvendig med aktivt selvstudium (studiebok) og egen forberedelse til oppgaver som skal drøftes i plenum. Classfronter blir brukt til utlegging av lysark, oppgaver og løsningsforslag, samt til innlevering av arbeidskrav.

Kompetanse/læringsutbyte

Studentene skal ha kunnskap om, og kunne gjøre rede for, hvordan en går frem ved salg av bolig under oppføring (prosjektmegling), salg av landbrukseiendommer, næringseiendommer og tvangssalg. Studentene skal ha innsikt i taksering av ulike typer eiendommer, og innsikt i byggesaks- og bygningslære. De skal også være i stand til å diskutere ulike problemstillinger knyttet til disse temaene. Studentene skal ha kunnskap om seksjonering av eiendommer og innføring i stiftelse og organisering av borettslag. Studentene skal være i stand til å gjennomføre alle former for omsetning av boliger.

Arbeidskrav

Det skal leveres inn ett oppgavesett til godkjenning. Oppgaven kan gjøres individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Faglærer er ansvarlig for godkjenningen.

Sluttvurdering

Skriftlig eksamen, 5 timer. Bokstavkarakter.

Pensum

Tore Bråthen og Margrethe Røse Solli (red.): Lærebok i praktisk eiendomsmegling, Del 2. Norges eiendomsmeglerforbund, Oslo, 2008

Dokumentsamlingen fra Norges Eiendomsmeglerforbund

NEF Håndboken - siste utgåve

Endelig pensum vert oppgitt ved semesterstart.

Pensum sist oppdatert av
Veronika Trengereid

Pensum sist oppdatert dato
02.07.2010

Sist revidert av
Veronika Trengereid

Sist revidert dato
24.04.09