Studiehandbok 10/11 / Emne / AVDELING FOR ØKONOMI, LEIIN... / EM6-100 Praktisk eiendomsmegling 1  

EM6-100 Praktisk eiendomsmegling 1

Kode
EM6-100

Norsk namn
Praktisk eiendomsmegling 1

Engelsk namn
Practical Real Estate Management 1

Undervisningsspråk
Norsk

Studiepoeng
10,00

Kategori
Obligatorisk emne 2. semester på bachelorstudium i eiendomsmegling

Semester
Vår

Forkunnskapar

Ingen.

Innhald/oppbygging

Emnet omfatter de ulike delene av et megleroppdrag: forberedelse av et oppdrag, inngåelse av oppdragsavtale, befaring av eiendommen, innhenting av lovpålagte opplysninger, utarbeidelse av salgsoppgave og annonse, visning og budrunder, aksept av bud og kontraktsforhandlinger, forberedelse til oppgjør og overtakelse. Faget skal sette fokus på ulike eiendomstyper, slik som enebolig på selveid- eller festet tomt, eierseksjon, andelsleiligheter og vise forskjellene ved salg av disse. Emnet skal også gi studentene innsikt i hvem som kan gi oppdrag, herunder fullmakter til salg i dødsbo, ved skilsmisse, og lignende. Emnet innføring i mellommannens oppgaver og plikter, hva som ligger i begrepet ”god meglerskikk”, Reklamasjonsnemnd for Eiendomsmeglingstjenester, samt forholdet til offentlige myndigheter bl.a. Kredittilsynet og forbrukermyndigheter.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet vil bli gjennomført som forelesinger med gjennomgang av teori illustrert med praktiske eksempel. Det er nødvendig med aktivt selvstudium (studiebok) og egen forberedelse til oppgaver som skal drøftes i plenum. Classfronter blir brukt til utlegging av lysark, oppgaver og løsingsforslag, samt til innlevering av arbeidskrav.

Kompetanse/læringsutbyte

Studentene skal kunne gjøre greie for eiendomsmeglerens rolle, arbeidsoppgaver og ansvar, overfor forhold til kunder, publikum, offentlige styresmakter og eiendomsmeglerbransjen. De skal også kunne drøfte ulike problemstillinger som er knyttet til disse temaene. Studentene skal ha gode kunnskaper om eiendomsmeglerrett, kunne gjøre greie for hva som menes med "god meglerskikk" og kunne både forstå og bruke de etiske reglene som gjelder for eiendomsmegleren. Studenten skal også være i stand til å gjennomføre alle deler av et ordinært megleroppdrag av ulike typer bruktboliger.

Arbeidskrav

Det skal leveres inn ett oppgavesett til godkjenning. Oppgaven kan gjøres individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Faglærer er ansvarlig for godkjenningen.

Sluttvurdering

Skriftlig eksamen, 5 timer. Bokstavkarakter.

Pensum

Bråthen, Tore og Røse Solli, Margrethe (red.) (2008), Eiendomsmegling i praksis. Del 1,  4. utg., Oslo, Norges Eiendomsmeglerforbund (Ny utgave høsten 2008)

 Rosén, Karl og Torsteinsen, Dag Eiendomsmegling - rettslige spørsmål, Oslo, Gyldendal akademisk. Siste utgave

Dokumentsamling

Pensum sist oppdatert av
Veronika Trengereid

Pensum sist oppdatert dato
01.04.08

Sist revidert av
Veronika Trengereid

Sist revidert dato
24.04.09