Studiehandbok 10/11 / Emne / AVDELING FOR INGENIØR- OG N... / PL471 Landskapets kulturarv  

PL471 Landskapets kulturarv

Kode
PL471

Norsk namn
Landskapets kulturarv

Engelsk namn
Landscape Heritage

Undervisningsspråk
Engelsk (Norsk viss det ikkje er utanlandske studentar)

Studiepoeng
10,00

Kategori
Obligatorisk emne i bachelorprogrammet i Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur.


Semester
Haust blokk 2

Innhald/oppbygging

Historisk utvikling av kulturlandskapet i Norge (inkludert arkeologi og landbrukshistorie). Primærnæringar og struktur (råvarer, foredling, driftsteknikkar, reiskapsbruk). Kulturminne, konkrete element. Bygningar og byggjeskikk, konkrete element. Forvaltning.

Undervisnings- og læringsformer

Førelesningar, ekskursjonar og temaoppgåve (case-study) med presentasjon.

Kompetanse/læringsutbyte

Studentane skal ha grunnleggjande forståing om ulike faste og lause kulturminne som grunnlag for forvaltning
Studentane ska ha opparbeidd basal kunnskap om utviklingstrekk i norsk byggjeskikk
Studentane ska ha opparbeidd forståing for kulturpåverknaden i landskapet og vere kjende med den historiske utviklinga av kulturlandskapet. Studentne skal ha kjennskap til kulturminneforvaltning.

Ekskursjonar

To dagsutferder i distriktet

I samband med slike ekskursjonar må studentar ved HSF være budde på å betale ein eigenandel. Vi viser til HSF sitt Reglement for dekking av bu og reiseutgifter for studentar.

Arbeidskrav

Godkjent temaoppgåve (case study) med presentasjon.

Deltaking på ekskursjonar.

Sluttvurdering

Skriftleg eksamen, 4 t. Bokstavkarakter

Pensum

Jacobsen, H. & Follum, J.R. 2008. Kulturminner i Norge. Spor etter mennesker gjennom 10 000 år. Tun Forlag. Skogbrukets Kursinstitutt.

Brekke, N. G., Nordhagen, P. J. & Lexau, S. S. 2003. Norsk arkitekturhistorie. Frå steinalder og bronsealder til det 21. hundreåret. Det Norske Samlaget.

Holme, J. (red.). 2001. Kulturminnevern. Lov, forvaltning, håndhevelse. Økokrim. Bind 1 og 2.

Fagartiklar/kompendium (Blir oppgitt ved kursstart)

Pensum sist oppdatert av
Helge Hustveit

Pensum sist oppdatert dato
16.04.2010

Sist revidert av
Helge Hustveit

Sist revidert dato
12.05.2010