Studiehandbok 10/11 / Emne / AVDELING FOR INGENIØR- OG N... / PL423 Naturressursforvaltning  

PL423 Naturressursforvaltning

Kode
PL423

Norsk namn
Naturressursforvaltning

Engelsk namn
Natural Resource Management

Undervisningsspråk
Norsk

Studiepoeng
10,00

Kategori
Obligatorisk emne i bachelorstudium i Landskapsplanlegging.


Semester
Vår blokk 2

Forkunnskapar

Emnet byggjer på grunnleggjande naturfagleg kunnskap.

Læringsmål

Etter fullført emne skal studentane vere i stand til å ivareta overordna naturmiljøinteresser i planleggings- og forvaltningsoppgåver på ulike offentlege forvaltningsnivå.

Innhald/oppbygging

Drøfting av prinsipp, strategiar og metodar for løysing av miljøproblem og berekraftig forvaltning av naturressursar. Globale miljøutfordringar, miljørett, miljøetikk. Kulturar, haldningar og sosiale motsetnader i norsk naturforvaltning.

Lovgrunnlag, metodar og verkemiddelbruk i norsk ressursforvaltning og -politikk.

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, prosjektoppgåve, 2 halvdagsekskursjonar.

Ekskursjonar

2 halvdagsekskursjonar

Arbeidskrav

Individuell prosjektoppgåve: Utarbeiding og framføring av føredrag

Sluttvurdering

Skriftleg heimeeksamen 5 dagar. Bokstavkarakter

Pensum

Bugge, H.C. 2006. Lærebok i miljøforvaltningsrett. Universitetsforlaget, 194 s.

”Naturressurser og miljø 2007”, Serie: Statistiske analyser (SA 92), Statistisk sentralbyrå
http://www.ssb.no/emner/01/sa_nrm/

Mineralressurser i Norge. 2006. Mineralstatistikk og bergverksberetninger
http://www.ngu.no/no/hm/Publikasjoner/Rapporter/2007/Mineralressurser2006/

Utleverte artiklar

Pensum sist oppdatert av
Helge Hustveit

Pensum sist oppdatert dato
31.03.08