FK202 Engelsk

Kode
FK202

Norsk namn
Engelsk

Studiepoeng
0,00

Kategori
Obligatorisk emne for forkurs for ingeniørutdanningSemester
Haust- og vårsemester

Forkunnskapar

 Opptakskrav til forkurs.

Læringsmål

 Få kunnskap om:
 Engelsk som verktøy for god kommunikasjon, teknisk engelsk og engelsk fagterminologi, terminologi knytt til eksportmarknadsføring, møteskikk og forretningsetikette, tverrkulturelle emne gjennom litteratur, film osv., språklege og stilistiske verkemiddel, grammatikk med vekt på norske ”snubletrådar”
 Uvikle dugleik i:
 Å bruke engelsk i skriftleg og munnleg kommunikasjon, å bruke engelske lærebøker og instruksjonsmanualar, å presentere ulike emne på engelsk, telefonbruk, bestillingar avtalar, møte, brevskriving, rapportar, søknadar osv., å bruke IKT-hjelpemiddel, aviser og tidsskrift som informasjonskjelde.
 Tileigne seg haldningar til:
 Allmenndanninga sin eigenverdi, kulturen sin plass i forretningslivet, korrekt framferd i forretningssamanhengar, høfleg framferd i fleirkulturelle situasjonar

Innhald/oppbygging

 Vert undervist med 4 timar i veka.

 Språk og kommunikasjon
 Kulturkunnskap
 Skriftleg framstilling
 Munnleg framstilling
 Tverrfagleg prosjektarbeid

Undervisnings- og læringsformer

 Førelesingar, gruppearbeid og individuelle øvingsoppgåver.
 Samtaletrening
Øvingar i munnleg og skriftleg presentasjon.
 Tverrfagleg prosjektarbeid
 Bruk av IKT-verktøy

Kompetanse/læringsutbyte

 Studentane skal ha kunnskap om engelsk som verktøy for god kommunikasjon og kunnskap om teknisk engelsk og engelsk fagterminologi. Studentene skal ha utvikla ferdigheiter i å bruke engelsk fagterminologi korrekt i skriftleg og munnleg kommunikasjon innanfor ulike kontekstar og formål. Studentane skal på ein reflektert og grunngjeven måte bruke kunnskapane og ferdigheitene sine ved gjennomføringen av ulike arbeidsoppgåver, både sjølvstendig og som deltakar i ei gruppe.

SPRÅK & KOMMUNIKASJON Studentene skal:
- kunne beherske engelsk som kommunikasjonsverktøy
- kunne nytte teknisk engelsk fagspråk
- kjenne til grammatiske likskapar og ulikskapar mellom norsk og engelsk, også i teknisk engelsk
- kunne nytte engelsk i formelle og uformelle situasjonar og samanhengar
- kunne anvende korrekt møteterminologi
- kunne bruke informasjon henta frå engelske kjelder i eigne arbeid
KULTURKUNNSKAP Studentene skal:
- kunne skaffe seg noko kjennskap til engelskspråkleg litteratur gjennom lesing av noveller eller romanutdrag
- kunne tilegne seg informasjon fra nettet om flerkulturelle emner
SKRIFTLIG FRAMSTILLING Studentene skal:
- kunne skrive resonnerande framstillingar, også innanfor tekniske emne
- kunne skrive rapportar, brev, søknader, notat, meldingar og e-post
- kunne skrive instruksjonar og beskrivelsar
- kunne oversette frå norsk til engelsk
- kunne skrive samandrag
- kunne skrive presentasjonar
MUNTLIG FRAMSTILING Studentene skal:
- kunne halde presentasjonar på engelsk
- kunne gi instruksjonar / demonstrasjonar
- kunne bruke telefon, gjere bestillingar og inngår avtalar
- kunne delta i møte og utøve møteleiing
PROSJEKTARBEID Studentene skal:
- kunne lage engelsk samandrag av prosjekt gjennomført i øvrige forkursemne
- kunne gjennomføre et mindre prosjekt og skrive en kort rapport på engelsk

Arbeidskrav

Minst 75% oppmøte i undervisninga
Ei godkjent samtaleøkt

Sluttvurdering

 FK202 101 Mappe (3 innleveringar, ein heildagsprøve og munnleg presentasjon i tverrfagleg prosjekt) (vekt 60% ). Ved stryk i mappa kan ny mappe leverast påfølgande semester.
 FK202 102 Munnleg eksamen (vekt 40%).
 Begge delar må vere greidd for at emnet skal vere greidd.

Pensum

Olav Talberg: Access, English for engineers, Forlaget Vett & Viten, 2009

Pensum sist oppdatert av
Eli Nummedal

Pensum sist oppdatert dato
04.08.10

Sist revidert av
Eli Nummedal

Sist revidert dato
04.08.10