Studiehandbok 10/11 / Emne / AVDELING FOR INGENIØR- OG N... / EL2-100 Grunnleggjande elektro 1  

EL2-100 Grunnleggjande elektro 1

Kode
EL2-100

Norsk namn
Grunnleggjande elektro 1

Engelsk namn
Electric and Electronic Circuits 1

Undervisningsspråk
Norsk

Studiepoeng
10,00

Kategori
Teknisk emne i ingeniørstudiet.

Semester
1. år, haustsemesteret

Forkunnskapar

 Ingen, utover opptakskrav

Innhald/oppbygging

 Praktisk laboratoriearbeid: Bruk av multimeter, oscilloskop og andre instrument. Grunnleggande komponentlære, skjemateikning og symbolbruk. Tryggleik på laboratoriet, og haldning til bruk og behandling av instrument.

 Elektrisitetslære: Likestraumskretsar, elektrisk effekt og energi, Ohm's lov og Kirchhoffs lover, kapasitans og induktans, RC- og RL-krinsar

 Analogteknikk: Diodar og bipolare transistorar. Forsterkarkoplingar og forspenningsnettverk. Operasjonsforsterkarar.

Undervisnings- og læringsformer

 Førelesingar, øvingar og laboratoriearbeid. Det vil bli lagt stor vekt på laboratoriearbeid.

Kompetanse/læringsutbyte

Studentane skal kunne:
- forstå omgrep og klare å måle straum, spenning og resistans
- forstå omgrep og rekne med Ohm’s lov, effekt og arbeid
- rekne og måle på serie og parallelle krinsar
- forstå omgrep som magnetisme og elektromagnetisme
- forstå omgrep som vekselstraum
- forstå, rekne og foreta målingar på kondensatoren
- forstå og rekne på spolen
- forstå, rekne og foreta målingar på dioden
- forstå, rekne og foreta målingar på transistoren
- forstå, rekne og foreta målingar på operasjonsforsterkaren
- forstå og rekne på Thevenin og Norton ekvivalentar
- forstå og rekne på superposisjon, maske- og knutepunktsanalyse.

Arbeidskrav

 10 godkjende labøvingar. 5 med rapport

Sluttvurdering

 Praktisk - munnleg eksamen

Pensum

 Floyd. Electronics Fundamentals. Circuits, Devices and Applications. Pearson Education. Siste utgåve. Kapittel 2 - 7, 8.1, 8.3, 9.1, 9.3 - 5, 11.1, 11.3 - 5, 16.1 - 6, 17.1 - 6, 18.1 - 6 og 19.1 - 3 er pensum. Tilvalsstoff om maske- og knutepunktsanlyse, Thevenin-og Nortonekvivalent og småsignalmodell vert utdelt.

Pensum sist oppdatert av
Eli Nummedal

Pensum sist oppdatert dato
05.06.09

Godkjent av
Studieutvalet

Godkjent dato
26.05.04

Sist revidert av
Tarald Seldal

Sist revidert dato
26.05.10