Studiehandbok 10/11 / Emne / AVDELING FOR HELSEFAG / Bachelor i sjukepleie  

Bachelor i sjukepleie

SK151 og SK152 Sjukepleiaren sitt ansvar i kvalitetsutvikling og forsking. Emne 2
SK157 Helsefremjande og førebyggjande arbeid. Emne 7 (kull 50)
SK158 Kommunehelseteneste og psykisk helsearbeid. Emne 8
SK168 Etterarbeid knytt til praksis i utlandet
SK150 Grunnleggande sjukepleie. Emne 1
SK151 Sjukepleiaren sitt ansvar i kvalitetsutvikling og forsking. Emne 2
SK160 Anatomi, fysiologi, biokjemi og mikrobiologi. Emne 3
SK161 Sjukdomslære og farmakologi. Emne 4
SK155 Etikk, jus og psykologi. Emne 5
SK162 Sjukepleie ved somatisk sjukdom og skade, teoridel. Emne 6a
SK163 Rettleia praksis i kirurgi. Emne 6b
SK 164 Rettleia praksis i medisinsk avdeling. Emne 6c
SK157 Helsefremjande og førebyggjande arbeid. Emne 7
SK165 Kommunehelseteneste og psykisk helsearbeid, teoridel. Emne 8a
SK166 Rettleia praksis i psykisk helsearbeid. Emne 8b
SK167 Rettleia praksis i heimebaserte tenester. Emne 8c
SK 152 Bacheloroppgåve i sjukepleie. Emne 9
SK159 Førebuing til yrkeslivet. Emne 10