Eiendomsmegling

Skriv ut Utskrift med emner
Norsk namn
Eiendomsmegling

Engelsk namn
Real Estate Management

Undervisningsspråk
Norsk (Enkeltemner vil kunne ha engelsk som undervisningsspråk)

Studiepoeng
180

Organisering
Heltidsstudium

Organisering 2
På studiestaden (Sogndal, Førde, Sandane) / On Campus

Normert studietid
3 år

Innleiing

Studiet skal gi studentene en bred opplæring i de fagområdene som trengs for å beherske jobben som eiendomsmegler. Studentene skal lære hvordan en arbeider med formidling, salg og utleie av fast eiendom, både på bedrifts- og privatmarkedet. I studiet lærer studentene å gjennomføre alle former for eiendomshandel i forhold til kjøper, selger og myndigheter på en korrekt måte. De skal kunne praktisere lover og regler som er pålagt av myndighetene. Dette innebærer at studentene skal kunne vurdere hvilke juridiske spørsmål som er aktuelle, kjenne de ulike hovedreglene, kunne løse praktiske problem og forstå når egen kunnskap må suppleres med juridisk ekspertise. Studiet skal også gjøre studentene i stand til å behandle klientmidler og transaksjonene rundt inn- og utbetalinger knyttet til et eiendomsoppgjør. Etter fullført studium skal studentene kunne organisere et eiendomsmeglerforetak og vite hvilke krav som settes til rapportering, journaler og internkontroll. Studiet skal også gjøre studentene i stand til å kvalitetssikre transaksjonene og meglertjenesten, samt opprettholde og videreutvikle de etiske reglene og ”god meglerskikk” for eiendomsmeglere.

Eiendomsmegler er en lovbeskyttet tittel som stiller bestemte krav til kompetanse og praksis til dem som skal bruke denne tittelen. Dette studiet er godkjent som grunnlag for å få tittelen eiendomsmegler.

I studiet legges det vekt på at studentene skal få jobbe med problemstillinger som er aktuelle og relevante for dagens og fremtidens eiendomsmeglere. Studentene skal også læres opp til å bruke de kunnskapene, metodene og verktøyene de tilegner seg, på en kritisk måte.

Kvalitetssikring

Studiet blir kvalitetssikret i samsvar med høyskolens kvalitetssystem. Studiet bygger på anbefalingene fra Nasjonalt råd for økonomisk- administrativ utdanning (NRØA), samtidig som en tilfredsstiller kravene som Finanstilsynet stiller til eiendomsmeglerstudiet (§4-2 i Forskrift om eiendomsmegling). Dette skal være med på å sikre høy faglig kvalitet på studiet. Denne studieplanen ble godkjent av Finanstilsynet i januar 2008.

Utarbeiding av studieplanen og implementering av denne blir regelmessig kritisk vurdert av fagansatte som holder seg oppdatert på egne fagfelt og som har kontakt med miljø som driver med forskning og utviklingsarbeid med relevans for emnene i studieplanen. Dette blir supplert med diskusjoner om studieplanen med fagansatte ved andre høyskoler/ universitet og personer fra eiendomsmeglerbransjen. Det blir lagt opp til evaluering av alle emnene underveis i studiet etter malen til høgskolen. Faglige og pedagogiske sider ved studiet blir drøftet i fagutvalg og studienemnd ved avdelingen og i studieutvalget i høyskolen.

Målgruppe

Studiet passer for studenter med generell studiekompetanse/realkompetanse som kan tenke seg en økonomisk høyskoleutdanning og som ønsker en yrkesrettet utdanning innen kjøp og salg av fast eiendom. Studiet er rettet mot meglerens praktiske hverdag og skal gi gode kunnskaper innen økonomi, jus, og eiendomsmegling. Siden utdanningen også vil kvalifisere for svært mange ulike jobber innenfor næringslivet og en blir kvalifisert til å ta masterutdanning, vil den kunne passe for mange, men det er en fordel om en er aktiv og omgjengelig dersom en ønsker å jobbe i eiendomsmeglerbransjen.

Opptakskrav

Opptakskravet til studiet er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Det er en fordel med kunnskaper i matematikk på minimum det nivået som tilsvarer Matematikk R1 eller Mattematikk S1+S2 (eventuellt 2MS/2MN og 2MX/2MY) i det videregående skoleverket. Studenter som mangler formell bakgrunn på dette nivået, bør tilegne seg denne kunnskapen før de starter på studiet eller delta på forkurset som blir arrangert ved semesterstart.

Innhald / oppbygging

Eiendomsmeglerstudiet er et yrkesrettet studium som skal gi studentene en teoretisk og praktisk utdanning som gjør dem egnet til å arbeide med kjøp og salg av fast eiendom. Studiet er sammensatt av obligatoriske emner innen eiendomsmegling og økonomisk/ administrative fag, og er bygget opp med tanke på faglig progresjon. Studiet tar utgangspunkt i særtrekk ved eiendomsmeglernæringen med tilhørende bransjetilpassing av kunnskap, teorier og metoder i studiet. Studiet skal utvikle evnene til å bruke fagkunnskap i konkrete, realistiske og sammensatte arbeidssituasjoner. I studiet blir det lagt vekt på å tilpasse fag til bransjespesifikke forhold, slik at studentene får anledning til å utvikle egne evner til å bruke fagkompetansen som er knytt til konkrete bransjespesifikke spørsmål.

Studieplanen bygger på kravene til Finanstilsynet og NRØA planen for økonomisk- administrative utdanninger. 100 studiepoeng er knyttet til anbefalingen til NRØA og 80 studiepoeng er knyttet til eiendomsmeglerspesifikke emner. Studiets forankring i økonomi og administrasjonsfag er knyttet til emne som matematikk, bedriftsøkonomi, organisasjonskunnskap, samfunnsøkonomi og strategi. Spesialiseringen i studiet er knyttet til ulike eiendomsmegleremne som jus, finansierings-, skatte og avgiftsfag, med en fordypning i praktisk eiendomsmegling. Direkte kontakt med bransjen er viktig gjennom hele studiet, men blir spesielt vektlagt i praktisk eiendomsmegling. Allerede tidlig i studiet legges det vekt på at studentene blir kjent med eiendomsmegleryrket og hvilke arbeidsoppgaver og ansvar en har som eiendomsmegler.

Oversikt over emnene i studiet vises nedenfor.

Digital kompetanse

I løpet av studietiden skal studentene lære å beherske noen av de mest grunnleggende verktøyene som tekstbehandling, regneark og lysbilder. Studentene skal være i stand til å strukturere og redigere store tekstdokument på en effektiv måte. De skal være i stand til å nytte regneark til å gjøre økonomiske analyser og statisktiske beregninger. Ved hjelp av lysbilde og bruk av multimedia skal studentene være i stand til å gjennomføre ulike presentasjoner. Studentene skal også være i stand til å lage sine egne nettsider ved hjelp av ferdige programmer og kjenne til hvordan en kan lage gode e-handelsløsninger.

Kildekompetanse

I løpet av studiet skal studentene læres opp til å kunne gjennomføre selvstendige faglige oppgaver som tilfredsstiller kravene som blir stilt til dagens forskere. Studentene skal ha innsikt i vitenskapsteori og de forskningsmetodene som en nytter i de samfunnsvitenskaplige fagene. Studentene skal være i stand til å gjøre selvstendige refleksjoner knyttet til forskningsetiske problemstillinger. Første studieår skal studentene gjøres kjent med de formelle og tekniske kravene som blir stilt til mindre fagoppgaver. Studentene skal også gjøres kjent med høyskolens retningslinjer knyttet til sitering og etikk. Andre studieåret skal studentene i tillegg få innsikt i metoder for litteratursøk og være i stand til å vurdere kvaliteten på den informasjonen de har funnet. Tredje studieår får studentene innsikt i vitenskapsteori og skal lære å bruke de samfunnsfaglige forskningsmetodene på praktiske problem i eiendomsmeglerbransjen. Studentene skal få erfaring med å finne ny og relevant faglitteratur og lære å vurdere forskningsresultatene kritisk.

Undervisnings- og læringsformer

Det vil være varierte undervisnings- og læringsformer i løpet av studiet, som forelesninger, seminarer, oppgaveløsning og casearbeid. Studentene vil måtte jobbe både selvstendig og i grupper eller kollokvier. Det blir også problemorientert arbeid i grupper under rettleiing i enkelte emner. Dette, samen med gjesteforelesninger og bedriftsbesøk, vil gi studentene trening i løsning av reelle utfordringer innenfor eiendomsmeglerbransjen. Det er behov for et stort innslag av selvstudium på bachelorstudiet i eiendomsmegling. Studentene må regne med å bruke 40 timer i uken til forelesninger, gruppearbeid og selvstudium. Høyskolens læringsplattform Fronter, blir brukt som kommunikasjons- og informasjonskanal og som læringsverktøy i studiet. Studentene kan bruke datalabbene i høyskolens lokaler for å få tilgang til de digitale vertøyene som de trenger på studiet., de får også tildelt en e-postkonto ved høyskolen. Fellesinformasjon blir lagt ut på Fronter, eventuelt sendt på e-postkontoen de har fått av høyskolen.

Forskningsbasert undervisning

Alle emner i studiet skal basere seg på den nyeste litteraturen og forskningen som finnes på de ulike fagområdene. I studiet blir det lagt vekt på at studentene skal læres opp til å stille spørsmål, reflektere og øve opp evna til kritisk tenkning. Dette gjør en ved å legge vekt på at studentene skal være aktive på forelesningene, jobbe med gruppearbeid og ved å ha studentpresentasjoner der studenter enkeltvis eller i grupper fremlegger resultat fra arbeidet med ulike oppgaver eller problemstillinger.

Læringsutbyte

Studentene skal etter fullført studium ha gode kunnskaper om eiendomsmeglerens rolle, arbeidsoppgaver og ansvar, overfor kunder, publikum, offentlige styresmakter og eiendomsmeglerbransjen. Dette innebærer blant annet at studentene skal ha gode kunnskaper om lover og regler som er knyttet til kjøp og salg av eiendommer, dokumentbehandling, regnskap, oppgjør av eiendomshandel og internkontroll. Studentene skal som en del av dette være i stand til å opprettholde og videreutvikle de etiske reglene for eiendomsmeglere og "god meglerskikk". Studiet skal skape et godt og bredt grunnlag for senere læring og framgang, både i arbeidslivet og i senere studie. Studentene skal dermed være kvalifisert for opptak til masterutdanning på høyskoler og universitet i Norge og i utlandet.

Arbeidskrav

Går frem av emneomtalene

Studietur/ Ekskursjoner

I løpet av studiet skal studentene delta på en studietur med en til to overnattinga. Studieturen skal være tverrfaglig og ha fokus på problemstillinger og temaer som er aktuelle og relevante for det yrket og den næringen de skal jobbe i. Studentene må være forberedt på å betale deler av kostnaden ved turen selv.

Sluttvurdering

Reglene for sluttvurdering finner du i høyskolens forskrift §7.1:Eksamen. Eiendomsmeglerstudiet må i tillegg tilfredsstille kravene til eksamen som blir regulert i Forskrift om eiendomsmegling (FOR-2007-11-23-1318), kapittel 4, §4-1 til §4-3:

  • Det blir holdt en skriftlig prøve i hvert fag og i tillegg en muntlig prøve i ett av emnene (oppgjør av eiendomshandel). Muntlig prøve kan ikke holdes før de skriftlige prøvene er avslutetet.
  • For å ha bestått eksamen må kandidaten ha bestått alle fag.
  • En kandidat kan gå opp til samme eksamen maksimalt tre ganger.
  • Kredittilsynet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra dette.

For mer informasjon om sluttvurderingen i de ulike emnene i studiet, se hver enkelt emneomtale.

Godkjent av
Studieutvalet

Godkjent dato
14.05.08

Sist revidert av
Veronika Trengereid

Sist revidert dato
14.04.2010

Studieprogramkode (opptakskode)
216368

Emnetabell
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
BØ6-101 Innføring i rekneskap og
bedriftsøkonomi
10,00 O 10          
OR6-101 Organisasjonskunnskap 10,00 O 10          
MA6-100 Matematikk 10,00 O 10          
SØ6-101 Samfunnsøkonomi (makro) 10,00 O   10        
EM6-100 Praktisk eiendomsmegling 1 10,00 O   10        
JU6-103 Jus for eiendomsmeglere 1 10,00 O   10        
JU6-201 Jus for eiendomsmeglere 2 10,00 O     10      
SØ6-200 Samfunnsøkonomi (mikro) 10,00 O     10      
BØ6-200 Driftsrekneskap, budsjettering,
investering og finansiering
10,00 O     10      
EM6-102 Skatte- og avgiftsrett for
eiendomsmeglere
10,00 O       10    
OR6-102 Marknadsføring 10,00 O       10    
BØ6-102 Finansrekneskap med analyse 10,00 O       10    
EM6-101 Praktisk eiendomsmegling 2 10,00 O         10  
OR6-202 Føretaksstrategi 10,00 O         10  
ME6-200 Samfunnsvitskapleg metode og statistikk 10,00 O         10  
EM6-202 Oppgjør av eiendomshandel 10,00 O           10
EM6-200 Anvendt finans for eiendomsmarkedet 10,00 O           10
EM6-201 Praktisk eiendomsmegling 3 10,00 O           10
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne