Matematikk 1

Skriv ut Utskrift med emner
Norsk namn
Matematikk 1

Engelsk namn
Mathematics

Undervisningsspråk
Norsk

Studiepoeng
30

Organisering
Deltidsstudium, samlingsbasert. Bruk av nettet er sentralt, og alle studentane må disponere datamaskin med nett-tilgang.

Organisering 2
På studiestaden (Sogndal, Førde, Sandane) / On Campus

Normert studietid
1 år deltid

Målgruppe

Lærarar som ønskjer undervisningskomptanse i matematikk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse med minimum karakteren tre i matematikk, eller fullført allmennlærarutdanning, faglærarutdanning eller praktisk-pedagogisk utdanning

Innhald / oppbygging

Studiet er bygd opp av to modular med følgande tema:

Modul 1 består av tallære og algebra og funksjonslære I

Modul 2 består av geometri, algebra og funksjonslære II og statistikk og sannsynsrekning

Undervisnings- og læringsformer

Tre prinsipp er basis for faget:

  • Eigenaktivitet og undervisning i ulike gruppestorleikar
  • Forpliktande samarbeid i grupper
  • Induktive og deduktive arbeidsformer

IKT vert nytta som verktøy i studiet.

Læringsutbyte

Studenten skal:

· ha eit matematiske og personleg grunnlag for å undervise i matematikk i grunnskulen på ein fagleg trygg og reflektert måte.

· ha kunnskap om ulike arbeidsmåtar og konkretiseringsmateriell i matematikkfaget

· ha fagleg og didaktisk kompetanse i emna – tallære, algebra og funksjonslære

 - kunna nytta IKT i matematikkundervisninga

Arbeidskrav

Sjå emneomtale

Sluttvurdering

Sjå emneomtale

Pensum

Sjå emneomtale

Godkjent av
Dekan, ALI

Sist revidert av
Dekan, ALI

Sist revidert dato
25.05.09

Studieprogramkode (opptakskode)
216043


Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
MA300 600 Matematikk 1, del 1 10,00 O 10          
MA300 700 Matematikk 1, del 2 20,00 O   20        
Sum: 0 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne