Prosjekt til fordjuping - studieåret 2012-13

Skriv ut Utskrift med emner
Norsk namn
Prosjekt til fordjuping - studieåret 2012-13

Engelsk namn
In-depth Study Project

Undervisningsspråk
norsk

Studiepoeng
30

Organisering
Studiet er samlingsbasert med 6 samlingar over 2 dagar – 3 + 3 samlingar per semester (totalt 12 dagar). Arbeid og oppfylging mellom samlingane vil skje på læringsplattforma Fronter og på Skype.

Organisering 2
På studiestaden (Sogndal, Førde, Sandane) / On Campus

Normert studietid
2 semester

Innleiing

Vidareutdanninga Prosjekt til fordjuping inngår i Utdanningsdirektoratet si satsing Kompetanse for kvalitet.

Vidareutdanninga skal gje grunnlag for å vidareutvikle det lokale læreplanarbeidet og praksis i faget, med utgangspunkt i studentane sin praksis og eigne erfaringar. Studiet vil fokusere på målsetjingar med faget i vidaregåande skule og korleis organisere og gjennomføre faget på ulike yrkesfaglege program. Fokus i studiet er mellom anna korleis skulen kan leggje til rette for at elevane får gjere erfaringar som set dei i stand til å ta gode val for framtidig utdanning og yrke ligg som eit implisitt mål for vidaregåande opplæring som heilskap.

Å utvikle interesse og motivasjon for læring på yrkesfaglege program kan mellom anna skje gjennom innhald og arbeidsmåtar i faget Prosjekt til fordjuping. Gjennom utplassering og yrkesnære oppgåver kan elevane få prøve ut sine interesser, utvikle refleksjon kring utdannings- og yrkesval og få informasjon om utdanning og vidare yrke som er relevant for kvar enkelt elev.

Dette vil stille krav til skuleeigar med tanke på samarbeid med næringsliv og andre delar av opplæringssektoren som til dømes opplæringskontor og høgskular. Innanfor faget ligg det også store  mulegheiter til å nytte entreprenørskap som ein del av opplæringa. Studiet vil difor legge vekt på perspektiv på læring og motivasjon knytt til utdannings- og yrkesval, og samhandling med ulike aktørar utanfor skulen for å realisere måla i faget Prosjekt til fordjuping.

 

Målgruppe

Studiet høver for lærarar og rådgjevarar som arbeider på yrkesfaglege program i vidaregåande skule.

Opptakskrav

Lærar/rådgjevar knytt til yrkesfagleg program i vidaregåande skule i skuleåret 2012/2013.

Opptak til studiet vert gjort etter prioritering frå skuleeigar.

Innhald / oppbygging
 • Innføring i prosjekt til fordjuping – arbeid med læreplanar – organisering - innhald – planlegging – gjennomføring – vurdering – dokumentasjon/refleksjon – dei gode døma 
 • Ungdom, læring og identitetsutvikling – val av utdanning og yrke - kva er det som påverkar og styrer ungdomen sine val, og kva fylgjer bør det få for opplæringa i PTF?
 • Kommunikativ dugleik, rettleiing og fokus på kritisk analyse av eigen praksis - formativ vurdering ved bruk av digitale mapper
 • Innføring i entreprenørskap og REAL som pedagogisk verkty – partnarskapsavtalar og ungdomsbedrift som læringsmetode i vidaregåande opplæring med gode eksempel frå skule og arbeidsliv – forankra dette til kompetansemåla i faga i Kunnskapsløftet (tverrfagleg fokus) – samhandling med lokalsamfunn og arbeidsliv
 • Om pedagogisk teori og metode i arbeidet med Prosjekt til fordjuping – erfaringsbasert læring, ansvarslæring, prosjekt som metode, aksjonslæring –   lærarrolla – bruk av Fronter og Skype i rettleiing av prosjekt
Undervisnings- og læringsformer

Studiet vil innehalde ein teoretisk del med gjennomgang av fagområda/tema med forelesingar, gruppearbeid, studentaktive øvingar, og ein praktisk del gjennom arbeid med prosjekt/ utviklingsarbeid med utprøving på eigen arbeidsplass.

Studentane sin eigen yrkespraksis skal vere utgangspunkt for arbeid i studiet, og som utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag for prosjekt/ utviklingsarbeid.

Læringsutbyte
 • Studentane skal etter opplæringa betre kunna forstå og tilrettelegga opplæring i prosjekt til fordjuping med vekt på erfaringsbasert læring, ansvarslæring, aksjonslæring og prosjekt som metode.
 • Studentane skal gjennom opplæringa få auka innsikt i det særeigne ved ungdomskulturen gjennom sosialisering i ungdomsalder, læring og identitetsutvikling, val av utdanning/yrke.
 • Studentane skal få auka kunnskap om ulike rådgjevingsteoriar, og bruk av ulike strategiar for rettleiing med fokus på kritisk analyse og refleksjon rundt eigen praksis – ”den sosiodynamiske samtalen”.
 • Studentane skal etter opplæringa betre kunna tilrettelegga og arbeide med formativ vurdering ved bruk av digitale mapper.
 • Studentane skal etter opplæringa betre kunna forstå og arbeide med entreprenørskap i prosjekt til fordjuping med vekt på samarbeid med lokalt arbeidsliv og fokus på entreprenørielle haldningar og ferdigheiter.
Arbeidskrav
 • Planlegging av eit pedagogisk utviklingsarbeid i Prosjekt til fordjuping på eigen skule, der ein skal ta i bruk og prøva ut det vi har gjennomgått på studiet. Dette skal knytast til milepælar i utviklingsarbeidet og tema på samlingane.
 • Deltaking på samlingane, samt aktiv deltaking på nett gjennom deling og utprøving av arbeidsformer, materiell og diskusjonar.
 • Gjennomføring av eit pedagogisk utviklingsarbeid i Prosjekt til fordjuping på eigen skule, der ein skal ta i bruk og prøva ut det vi har gjennomgått på studiet. Dette skal knytast til milepælar i utviklingsarbeidet og tema på samlingane.
Sluttvurdering

Del 1 , 15 studiepoeng:
Individuell munnleg eksamen med presentasjon og drøfting av planlagt prosjekt relatert til gjennomgått teori og pensum. Bokstavkarakter A - F 

Del 2, 15 studiepoeng:
Skriftleg prosjektrapport frå utviklingsarbeidet, individuelt eller i gruppe. Bokstavkarakter A - F

Pensum

Førebels pensumliste. Endeleg pensumliste blir sett opp i samråd med studentane. Pensum vil bli tilgjengeleg gjennom fagbøker og kompendium.

 • Engh, Roar (2011): Vurdering for læring i skolen. På vei mot en berekraftig vurderingskultur. Kristiansand, Høyskoleforlaget
 • Hiim, Hilde og Else Hippe (2009): Undervisningsplanlegging for yrkesfaglærere. 3. utgave. Gyldendal Akademisk
 • Høigaard, R, Jørgensen, A og Mathisen, P (2004): Veiledningssamtaler med elever, Høyskoleforlaget                                                                                                   
 • Offerdal, Ivar A.(2007):  Entreprenørskap og REAL i fagplanane,
  Høgskulen i Sogn og Fjordane,                                                                                          
 • Nilsen & Haaland Sund (2008): Læring gjennom praksis - innhold og arbeidsmåter i yrkesopplæringa. Pedlex Norsk Skoleinformasjon
 • Skogen, Kjell og Sjøvoll, Jarle (red.) (2009): Pedagogisk entreprenørskap -  innovasjon og kreativitet i skoler i Norden", Tapir Forlag – kapittel 1, 6, 8, 11, 12 og 15
 • Spilling, O og Johansen, V (2011): Entreprenørskap i utdanningen – perspektiver og begreper, Rapport 4/2011, NIFU
 • Aagre, Willy (2003): Ungdomskunnskap, Fagbokforlaget ISBN: 82-7674-692-6                                                                                            

Artiklar som vert lagt inn i kompendium:
Egedius,  Henry (1999): Pedagogikk för 2000-talet. Forlaget Natur og kultur (24 sider)

Haaland Sund, Grete, Nore, Hæge og Vagle, Inger (2009): Vurdering for og av læring i yrkesfag. I Dobsen m. fl: Vurdering, prinsipper og praksis. Nye perspektiver på elev- og læringsvurdering. Oslo, Gyldendal Akademisk.  Kap 12 (20 sider)

Illeris, Knud (2000): Tekster om læring. Roskilde, Universitetsforlag (11 sider)

Kvale, Steinar (2007): Vurdering i skole – vurdering i bedrift. Paper presentation Landskonferansen 2007: Vurdering for/ av læring, Oslo. (11 sider)

Røe Ødegård, Inger K. (2010): Læreprosesser i pedagogisk entreprenørskap. Kva? Hvordan? Hvorfor? Paper presentasjon Nordisk konferanse i entreprenørskap Luleå 15.-17. juni 2010. (14 sider)

Smith, Kari (2009): Samspillet mellom vurdering og motivasjon. I Dobsen m. fl: Vurdering, prinsipper og praksis. Nye perspektiver på elev- og læringsvurdering. Oslo, Gyldendal Akademisk. Kap 1 (15 side